草莓视频下载

如何解脱人生的种种痛苦(第二集)

改命 admin 暂无评论

如何解脱人生的种种痛苦

 

 作者:苦海还愿人

                               
                第一章  如何解脱人生种种痛苦的法门

 

    在第一集第二章,介绍24个法门,在此继续推介一些法门。

25.自认命不好的人,可修此法门:

1)念“南谟  拘那含牟尼佛”每天108遍。

2)接着念:声振十方陀罗尼,每天49遍。

        聲振十方陀羅尼

chán nà luó dì nà ē náng qí ē náng wū shē ē náng tuó wú qí ē náng bù lì dì qí ē

      帝那。阿   耆阿  囊。烏  奢耆   囊。陀  無 耆 阿 囊。不 利 帝耆阿

náng chā yě náng qí ē náng qīn pó luó dì náng qí ē náng mì qí dì náng qí ē náng ē lán

。叉         囊。欽         阿囊。蜜       耆阿囊。阿 

qí dì náng pí ē náng hū pó dì náng qí lán náng mì qí dòu dì náng ruò wú ē dì náng wū wū

      囊。呼         囊。密  耆兜    囊。若  無 阿 帝  囊。烏 

wū wū hē dì náng zhī bù bō pò dì náng suō hē

囊。   不 波 破 帝 囊。莎 呵。

    注:修此法门,可灭除累世所有重罪。若配合第一集第二章第18个法门,也诵持:一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼,效果更加明显。若年幼时或年轻时,就修习此二法门,则此生就能目睹自己之命运变好。如果到了晚年才修,至少来世荣华富贵,健康幸福。此法门的另一功用,乃仰仗拘那含牟尼佛之愿力,克退邻国强敌。有慈悲心的人,可在邻国有侵略行动时,在高楼面向邻国诵持声振十方陀罗尼,并祈求拘那含牟尼佛帮忙,使敌军退散,玉帝四大天王立即使天气变恶劣,夜叉吸敌军之精气,狂风暴雨侵袭敌军阵地。诵持声振十方陀罗尼,祈求拘那含牟尼佛庇佑国土,人发安居乐业,乃无畏施。布施有三种:财布施、法布施、无畏施。若个人之经济状况困难,没能力做财布施,只要拨出一点时间,做无畏施,也是功德无量。并以无畏施之功德,回向给自己累世曾经伤害过之生灵。拘那含牟尼佛,乃现在贤劫第二尊佛。

 

26.活不到30岁,乃短命报。父母为了孩子夭折而伤心。或者年纪轻轻就失去丈夫或老婆,而必须要独立抚养小孩,也是可怜。可修习此延寿法门。但是前世杀生或堕胎的因果报应乃短命报,很多小孩子死于脑瘤,还是必须念:一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼,配合法布施、法供养才行。

1)念“南谟十方一切如来”,每天108遍。

2)念:一切如来金刚寿命陀罗尼,每天108遍。

   一切如来金剛壽命陀羅尼

dá zhí tā zhě lí zhě luō zhě lí mí nuó zhī sà pó sà dǐ jī zhuó qì làng bò nán bō luó

  他。者犁。者    犁。彌      嚩薩 底稽。斫      蘗 南。 囉

shè mǎn dū sà pó lù é   sà pó sà dá pó nán ē nuó chāi  jù nuó chāi zhē  lì  zhē  lì

  滿   薩婆路 誐。薩   怛嚩 南。阿娜  。俱     。遮       。

xì mō jiāo lí  xì mō nǐ chǎn ní xì mō shī qì jiǎo luó wěi jiǎo luó mí xì jù luó wěi

     哩。係 麼儞    尼。係    棄。矯   微。矯   迷。係      微。

xìn luó lí  jù mō dǐ wěi shě mō nǐ shù shù pí pó  ē zhě lí  mí zhě lí mō wěi lǎn mō

    犁。俱 麼底。微     麼抳。戍   毘 嚩。阿者犁。彌者犁。麼    麼。

hù máo hù máo ōng mō zhé luó yù shī sà pó hē

  户毛。唵。麼     諭 師。薩 嚩 訶。

注:父母替小孩念:一切如来金刚寿命陀罗尼,回向给小孩。但必须教小孩念:延命陀罗尼,才七个字,容易背,每天至少念108遍,短咒适合小孩念。[“”由齒和來组成,“”由口+隸组成]

   延命陀羅尼

hōng hōng shī qì  sà pó hē

        棄。薩嚩 訶。

27.祈求愿望能实现完成,可修此法门:

1)念:“南谟  十方三世一切如来”每天108遍。

2)念:如意宝珠满愿心陀罗尼,每天108遍。

    如意宝珠滿愿心陀羅尼

ōng zhèn duō mó nǐ ē luó dá nà  fú zhǐ yì nuó nǎng mó shàn dǐ jiā luó hōng hōng suō pó hē

唵。     摩抳。阿囉  怛那。縳    曳 娜 。曩         羅。吽   吽。娑  婆 訶。

注:赌博或者做坏事之愿望,祈求无效。事业、学业、婚姻,可祈求助您一臂之力。其他心愿,也可祈求。

 

28.预防夜叉罗刹之扰害,导致不孕或流产或婴儿夭折;在怀孕前、怀孕期、以至幼儿期,父母就修此法门,以保护胎儿、幼儿之顺利成长。孩子若在过去世杀过人,还是要受报。

1)念:“南谟  大梵天王”每天108遍。

2)念:护诸童子陀罗尼咒,每天108遍。

3)念出自己之祈求。

      護诸童子陀羅尼咒

duō dié tā  ē  qié luó qié nìng  nà qié qié nìng  pó lòu lì zhǐ lì qié pó lì  pó lì bù lì

    他。阿 伽     甯 。 那 伽    甯。  婆漏  隸。祇     婆隸。婆 隸不隸。

luó chā mí xiū luó bēi zhē luó bēi  suō ní bō luó hē shā ní nà yì  mí nà yì  sū pó hē

  扠 禰 。修 羅  俾。遮    俾 。娑  尼波羅  呵。沙 尼 那 易。彌 那 易。穌 婆 呵。

 

29.小孩会讲话,就开始教小孩念:不动明王心咒,父母就可安心。除非孩子过去世杀生的冤魂来索命。

      不動明王心咒

nǎng mò sān mǎn duō  fú rì luó nán hàn

      滿  多。  日 囉。喃 憾。

注:金刚护法之力量能击碎天魔,金刚手菩萨之力量能击倒玉皇大帝等天王,力量又比金刚强。不动明王,乃大日如来之化身,拥有佛力,乃最强之护法使者,不动明王之部属,就能轻易击碎妖魔鬼怪。不动明王之愿力能保护念彼心咒之人,生生世世。让孩子在不动明王之大威神力之保护下成长,父母就不用提心吊胆。此心咒才十个字,小孩容易背诵。

 

30.我佛慈悲,不舍众生。对于犯下重罪,如杀父母,杀罗汉,破和合僧,出佛身血,烧经像,秽伽蓝,等应该堕地狱之人,只要真心忏悔,不再继续做坏事,不再杀生,则只要修习此法门,就能免除堕入地狱之恶报,寿终并能往生西方极乐世界。自己过去所杀的冤魂还是可以来报复。

1)念:“南谟  十方三世一切如来”每天108遍。

2)念:随求即得真言,每天至少9遍。

 (3)糖尿病或其它重病及犯下重罪者,则需每天早、午、晚各念9遍。

 4)念9遍后,念愿以此随求即得真言之功德之利益回向给弟子(念自己的姓名)之累世冤亲债主,希望他们能早日脱离鬼道,来世投胎到佛化家庭,从小精进修行,而终能往生西方极乐世界。

隨求即得真言(又名:最勝密秘成佛隨求即得神变加持成就陀羅尼)

()

nǎng mò sà pó dá tā bò duō nán nǎng mó nǎng mò  sà pó  mò tuó mào dì  sà dá pó pí yào

 曩莫  薩 嚩 怛 他蘗哆  南。曩      莫。薩嚩      冒 地。薩 怛 嚩 毘 藥。

mò tuó dá mó sēng zhǐ pí yào dá ěr yě tā  ōng wěi bǔ luō bò bì wěi bǔ luō wěi mō

   達磨    毘藥。怛 爾 也他。唵。尾       蘗陛。尾 補攞    麼 隸。

rě yě bò bì  pó rì luó rù pó luō bò bì  é  dǐ é  hē níng é  é nǎng wěi shù dá níng

陛。嚩 囉。入   蘗 陛。誐 底誐訶  寜。誐誐曩        寜。

ōng sà pó bò bǒ wěi shù dá níng ōng  yǔ lū ná pó dǐ é  é  zhāi nǐ  yì lí yì lí  yǎn

唵。薩       寜。唵。麌嚕拏嚩  誐誐    抳。儗 哩儗 哩。儼

mō lí yǎn mō lí nüè hè nüè hè  bò  é lí bò é  lí  yǎn bō lí yǎn bō lí  é  dǐ é  dǐ

    哩。虐  賀 虐  賀。蘗 誐 哩 蘗 誐 哩。儼  波 哩 儼  波 哩。誐 底 誐底

é  mō níng  é  lì yǔ lū yǔ lū nǐ zuǒ lí  ē  zuǒ lí mǔ zuǒ lí rě yì wěi rě yì sà  pó

  。誐  麌 嚕麌 嚕 抳。左 黎     黎 母。左黎惹 曳 尾  惹曳。薩 

pó yě wěi é dì  bò pó sān pó luó nǐ xī lí xī lí  mǐ lí qí lí qí lí sān mǎn duō

帝。蘗   婆羅 抳。悉 哩 悉 哩。 哩 岐 哩 岐哩三  滿  跢。

jiā luó sǎ nǐ  sà pó shè duò lū  bō luó mò tā níng luó qǐ sǎ luó qǐ sǎ  mō  mō sà pó

    灑 抳。薩嚩  設咄  嚕。銍  沫他 。囉   灑囉   灑。麼  麼。薩 嚩

sà dá pó nán zuǒ  wěi lí wěi lí wěi é duō pó luó ná  bō yě nǎng shě níng sū  lí sū

 怛嚩   左。尾  哩 尾  哩。尾誐  嚩囉  拏。波 野       。蘇  哩 蘇 哩。

jí lí jiàn mō lí  wěi mō lí  rě yì rě yè  pó xī rě yè  pó dǐ pó é pó dǐ

     黎。尾   黎。惹 曳 惹夜。嚩 奚 惹 夜。嚩 底 婆 誐 嚩 底。

 ()

luó dá  nǎng mō  jǔ zhà mō luó tuó lí nǐ pó  hù wěi wěi tuó wěi jí dá luó fèi sǎ lū

       麼。矩吒    。馱 哩 抳嚩。護尾      尾。唧       灑。嚕 跛

tuó lí pó é  pó dǐ mō hè wěi ěr yě mí wěi luó qǐ sǎ luó qǐ sǎ mō mō  sà pó sà dá pó nán 

 哩。婆誐嚩底 麼賀。尾  爾野禰尾。囉     囉 乞 灑。麼麼。薩 嚩 薩 怛 嚩 難

zuǒ sān mǎn duō  sà pó dá luó  sà pó bò bǒ  wěi shù tuó níng hù lū hù lū nuò qǐ chá dá

左。三  滿  跢。 薩 嚩 怛 囉。 薩 嚩播跛。尾      。護  護嚕。諾  乞察  

luó  mō luó tuó lí nǐ luó qǐ sǎ qǐ sǎ mài mō mō  ē  nǎng tā xiě dá luó ná  bǒ luó yě 

。麼     哩 抳。囉乞 灑 乞 灑。麼麼。阿          囉 拏。跛 囉  

ná xiě bǒ lí mó zuǒ yě míng sà pó rù qì pí yào zàn ní zàn ní zàn ní níng fèi é pó dǐ

冩。跛哩 謨左    銘。薩嚩褥 契毘藥。讚        尼。   誐 嚩 底。

sà pó nà sè zhà níng  pó luō nǐ shè duò lū  bó qǐ sǎ bō luó mò tā níng wěi rě yě

  訥瑟吒。   嚩攞       嚕。 博乞     沫他 。尾  惹 野 嚩

xì níng hù lū hù lū zǔ lū zǔ lū  ē  yù bò luō níng sū luó pó luó mò tā níng sà pó mí

。護  護嚕。祖 嚕祖 嚕。阿欲 播    。 蘇 囉  嚩囉      。薩 嚩 禰

pó duō bù zǐ dì  dì lí dì lí sān mǎn duō pó lù zhǐ dì  bō luó bì bō luó bì sù bō luó

  布 呰 帝。地哩地哩。三       路 枳  帝。銍    陛。素 

pó wěi shùn dì  sà pó bò bǒ wěi shù tuó níng  dá luó dá luó dá luó  nǐ dá luó dá lì 

      第。薩 嚩 播 跛 尾      。達囉  達囉  達囉。抳 達 囉  達隸。

 ()

sū mǔ sū mǔ  lū lū zuǒ lí  zuǒ luō yě nǔ sè qiān bù luó yě míng ē shàn shì lí pó bǔ tuó nán 

母蘇母。嚕嚕    黎。佐    野努     布囉  野。铭    苫。室  哩嚩補  馱難。

rě yě jiàn mō lí  qǐ shǐ nǐ qǐ shǐ nǐ pó luó mí pó luó néng jǔ  shì ōng bō nà mō wěi shùn 

   麼黎。乞 史  抳 乞 史抳。嚩羅             勢。唵。 納 麼 尾   

dì shù tuó yě shù tuó yě wěi shùn dì  bǒ luó bǒ luó  bí lí bí lí  bù lū bù lū mèng é

第。戍          野尾     第。跛 囉  跛囉。   哩鼻 哩。部    嚕。懵誐

luō wěi shùn dì  bǒ wěi dá luó mù qì  kě yì nǐ kě yì nǐ qū luó qū luó rù pó lí duō shǐ

       第。跛尾  怛 囉  穆 棄。渴 儗 抳 渴 儗 抳。佉 囉 佉囉。入嚩哩   

lì sān mǎn duō bō luó shā lí duō pó pó  xī duō shùn dì rù pó luō rù pó luō sà pó mí pó

隸。三 滿         跢。嚩 婆        第。入嚩    攞。薩  嚩禰嚩

é  ná sān mō jiā luó sǎ nǐ sà dǐ yě pó dì duō  luó duō luó yě mài  nǎng  é  wěi lù

 拏。三      灑抳。薩底   嚩帝。多          。曩      

zhǐ dì  luō hù luō hù  hù nǔ hù nǔ  qǐ shǐ nǐ qǐ shǐ nǐ  sà pó yì luó hè bó qǐ sǎ nǐ

  帝。攞     護。護  護弩。乞     乞 史  抳。薩 嚩仡   賀。薄乞 灑抳。

bīng bò lí bīng bò lí  zǔ mǔ zǔ mǔ sù mǔ sù mǔ sù wěi zuǒ lì duō luó duō luó nǎng é

        蘗 哩。祖 母 祖母素母素 母。素 尾    。多      羅。曩誐

wěi lù zhǐ níng duō luó yě dǔ  mài pó é  pó dǐ   ē sè zhà mó hè  dá lū nuó pó yì pí

  路枳   。跢       。婆 誐 嚩 底。阿 瑟 吒  摩賀。怛嚕    婆 曳毘

yào sān mǔ nà luó suō é luó bō lí yǎn dān bò duō luō é  é nǎng dá lǎn sà fú dá luó

藥。三  母捺囉    誐囉。 哩演  擔。播  跢攞 誐。誐    怛 覽。薩 缚 怛 囉。

 (四)

sān mǎn dì nǎng zhì shě mǎn dì nǎng pó rì luó bō luó jiā luó pó rì luó bò shě mǎn dàn nìng nǎng

  滿          滿  第。曩  嚩日 囉。      囉。嚩日囉。播  捨滿        曩。

pó rì luó rù fú luō wěi shùn dì  bù lí bù lí  bò pó pó dǐ  bò pó wěi shù tuó níng jú qǐ

囉。入        第。部 哩 部 哩。蘗 婆 嚩 底 。蘗婆尾     馱。鋦  

shǐ sān bù luó nǐ  rù pó luó rù pó luó zuǒ luó zuǒ luó  rù pó lí níng bō luó wà sǎ dǔ mí

        抳。入嚩羅  入嚩羅。左      囉。入      。銍    覩禰

pó  sān mǎn dì nǎng nǐ mǐ yǔ nuó jì nǎng  ē mì lì duō pó luó sǎ nǐ mí fú duō pó duō

嚩。三  滿  帝曩。儞  庾娜    曩。 阿密       抳。禰     嚩 跢

luó nǐ ē  bí shēn zuǒ dǔ míng sū  é duō pó luó pó zuǒ nǎng ē  mì lì duō pó luó pó bǔ shài

抳。阿       覩 銘 。蘇 誐 多  嚩 羅  嚩 左  曩。阿  密  多     嚩 補曬。

luó qǐ sǎ luó qǐ sǎ  mō mō  sà pó sà dá pó nán zuǒ sà pó dá luó sà pó nuó sà pó pó 

  乞灑囉  乞灑。麼 麼。薩  薩怛嚩    左。薩嚩怛囉   嚩 娜。薩嚩婆

yì pí yào sà mào bō nà luó fèi pí yào sà mào bǒ yào ní pí yào sà pó nǔ sè zhà pó yě

藥。薩         藥。薩      霓 毘藥。薩嚩   吒。婆野

bí dá xiě sà pó jiā lí jiā luō hè  wěi bò luó hè wěi pó nuó nǔ suō pó bǒ nán nà luó

冩。薩        賀。尾     賀尾    娜。努    難。訥 

níng mǐ duò méng bò lǐ yě lú zhē yě   bǒ wěi nǎng shě níng sà pó yào qǐ chā luó qǐ

     跢。瞢   里 也 盧 遮  也。          。薩  藥。乞     

chā pó nǎng é níng pó luó nǐ sà luó nǐ sà lì  mō luó mō luó luó mō pó dǐ rě yě rě yě

  婆。曩       抳。薩    薩隸。麽          底。惹 野惹 野

rě yě dǔ  mài sà pó dá luó sà pó jiā lǎn  xī zhāo dǔ míng yì mài mó hē wěi niàn

  。薩嚩怛       覽。悉          。摩訶   捻。

suō tuó yě suō tuó yě  sà pó màn ná luō suō tuó níng qié duō yě sà pó wěi jìn nǎng

         野。薩嚩曼          。伽     薩嚩     曩。

()

rě yě rě yě  xī dì xī dì sù xī dì  xī dì yě xī dì yě  mò dì yě mò dì yě mào tuó yě mào tuó yě

 野惹 野。悉 第悉  素悉 第。悉  地野 悉地 野。没地野  地野。冒  馱野    馱 野。

bù luó yě bù luó nǐ bù luó nǐ  bù luó yě míng ē kǔ  sà pó wěi nǐ yě wěi é duō mò dì  rě yù duō

野。布  囉抳布    抳。布     阿苦。薩    儞也。尾 誐多没 帝。惹    

lí  rě yè pó dǐ  dǐ sè zhà dǐ sè zhà sān mō yě mō nǔ bò luō yě dá tā bò duō  qì lí nǎi yě shùn

哩。惹 底。底   底瑟  吒。三  麽野麽 努 播 攞  野。怛 他蘗多。紇 哩乃    

dì mǐ yě pó lù jiā yě dǔ mài ē  sè zhà  bí mó hè nuó lū ná pó yì pí yào sà luó sà luó bō

帝。 野 嚩 路 迦野覩 。阿 瑟吒。鼻   賀 娜。嚕拏 婆 毘藥。薩  囉薩囉。

luó sà luó bō luó sà luó sà pó pó luó ná wěi shù tuó níng sān mǎn duō jiā luó mǎn ná luō wěi

         囉。薩嚩   囉 拏。尾           滿  跢。迦  囉 满      

shùn dì wěi bò dì wěi bò dì  wěi é  duō mó luō wěi shù tuó níng qǐ shǐ nǐ qǐ shǐ nǐ sà pó bò

 第。尾    帝 尾    帝。尾誐   摩攞。尾       。乞 史  抳 乞 史 抳。薩 嚩 播

bǒ wěi shùn dì  mō luō wěi bò duō  dì rě  pó dǐ pó rì luó pó dǐ  dá lài lù zhǐ yě dì sè chǐ dì

    第。麽  攞 尾  蘗多。帝    底。嚩 日 羅   底。怛   路枳野。地 瑟 恥 帝。

(六)                                                                                      

suō fú hè  sà pó dá tā bò duō mò tuó  pí sè qì dì suō pó hè  sà fú mào dì sà dá pó  pí sè qì dì

   賀。薩 嚩 怛他蘗多  没 馱。毘   訖 帝。娑 婆 賀。薩縛冒  地 薩怛嚩。毘色  訖 帝。

suō pó hē  sà pó mí pó duō pí sè qì dì suō pó hē sà pó dá tā bò duō qì lí nǎi yě dì sè chǐ duō

  婆 訶。薩 嚩 禰 嚩多。毘色 訖帝。娑 婆 訶。薩 嚩 怛 他 蘗 多。紇 哩 乃 野 地瑟恥  多。

qì lí nǎi yì suō pó hē sà pó dá tā bò duō sān mō yě xī dì suō pó hè  yìn nà lì yìn nà luó pó

 哩 乃 曳。娑 婆 訶。薩 嚩 怛 他蘗多。三  野 悉 第。娑 婆 賀。印捺。印  捺 囉 嚩

dǐ  yìn nà luó mǐ yě pó lù zhǐ dì suō pó hē mò luó hàn míng suō pó hè  mò luó hàn  mō nǐ yǔ shǐ

底。印    囉 野 嚩 路 枳  帝。娑 婆 訶。没囉憾  銘。娑    賀。没囉憾   麽儞  庾 史

dì suō pó hē wěi sè ná nǎng mò sāi qì lí dì suō pó hē  mō xì shī pó luó mǎn nǐ duō duō ěr duō

帝。娑 訶。尾 拏。曩     訖哩帝。娑 婆 訶。麽 係 濕  嚩囉     儞。多 多布    

yì suō pó hè  pó rì luó bò nǐ mō luō wěi lí yě  dì sè chǐ dì suō pó hè  dì lí duō luó sè zhà luó

曳。娑 賀。嚩 日囉。播抳 麽攞   哩野。地瑟   帝。娑  賀。地哩多   瑟吒  

sè zhà luó yě suō pó hè  wěi lū tú jiā yě suō pó hè wěi lū bò qǐ sǎ yě suō pó hè wěi shì luó mō

瑟吒    野。娑婆 賀。尾  嚕 荼 迦 野。娑  婆 賀。尾 嚕 播 乞灑野。娑 婆 賀。尾室    

ná yě suō pó hè zǎn duò luó mō hè luó rě nuó mò sāi qì qì lí duō yě suō pó hè yǎn mō yě suō pó hè

拏野。娑   賀。拶咄    麽 賀囉  惹娜。莫塞      野。娑   賀。琰 麽野。娑  賀。

(七)

yǎn mō ěr duō nuó  mò sāi qì lí duō yě  suō pó hè  pó lū ná yě suō pó hè  mō lū duō yě suō

  麽布 爾多  娜。莫      哩跢  野。娑  婆賀。嚩 嚕 拏 野。娑婆賀。麽     野。娑 婆

hè mō hè mō lū duō yě  suō pó hè  ē  gēn nǎng yì suō pó hè nǎng é  wěi lù zhǐ duō yě suō pó hè 

賀。麽   嚕跢野。娑  婆 賀。阿跟    曳。娑   賀。曩  誐尾  路枳    野。娑 婆 賀。

mí pó é nǎi pí yào suō pó hè nǎng é é nǎi pí yào  suō pó hè yào qǐ sǎ é nǎi pí yào suō pó hè

藥。娑  婆賀。曩 誐 誐 嬭毘藥。娑   婆賀。藥  灑誐 嬭毘藥。娑  婆 賀。

luó qǐ sǎ shā é nǎi pí yào suō pó hè yàn dá pó é  nǎi pí yào suō pó hè  ē  sū luó é nǎi pí yào

  灑沙    毘 藥。娑  婆 賀。彥   嚩 誐 嬭 毘 藥。娑    賀。阿 蘇囉 誐嬭  毘藥。

suō pó hè  é  lū ná é  nǎi pí yào suō pó hè jǐn nà luó é nǎi pí yào suō pó hè  mō hù luó é é nǎi

  婆 賀。誐 嚕 拏 誐 嬭 毘藥。娑  婆 賀。緊那 囉誐   毘藥。娑  婆賀。麽 護囉 誐 誐 嬭

pí yào suō pó hè mō nǔ shài pí yào suō pó hè  ē  mō nǔ shài pí yào suō pó hè  sà pó bò luó xì pí

藥。娑 賀。麽     毘 藥。娑  婆賀。阿 麽 努    毘 藥。娑  婆 賀。薩嚩蘗  囉 係 毘

yào  suō pó hè  sà pó nuó qǐ sǎ dá lǐ pí yào  suō pó hè  sà pó bù dì pí yào suō pó hè bì lí dì pí

 。娑婆  賀。薩嚩    灑怛禮 毘 藥。 娑  婆 賀。薩 嚩 部 帝毘藥。娑 婆 賀。畢 哩 帝毘

yào suō pó hè  bǐ shè jì pí yào suō pó hè  ē bǒ suō mō lì pí yào suō pó hè jìn pàn nǎi pí yào

 。娑 婆賀。比舍  際毘  。娑婆 賀。阿跛娑     藥。娑  婆賀。禁    毘 藥。

suō pó hè ōng  dù lū dù lū  suō pó hè ōng dǔ lū dǔ lū suō pó hè  ōng mǔ lū mǔ lū  suō pó hè

  賀。唵。度 嚕度 嚕。娑  賀。唵。覩 嚕覩 嚕。娑婆 賀。唵。母嚕 母 嚕。娑婆 賀。

(八)

hè nǎng hè nǎng sà pó shè duò lū nán suō pó hè  nuó hè nuó hè sà pó nà sè zhà  bō luó nà sè zhà

    曩。 薩 嚩  設咄  嚕喃。娑   賀。娜     賀。薩嚩訥瑟 吒。 囉  訥 瑟 吒

nán  suō pó hè bǒ zuǒ bǒ zuǒ bō luó nà sè zhà nán suō pó hè bǒ zuǒ bǒ zuǒ sà pó bō luó  zhì tī

。娑 婆 賀。跛 左   左。銍  訥 瑟吒  喃。娑   賀。跛 左 跛左。薩嚩   囉。窒剔

jiā bō luó dǐ yě mǐ dá luó nán yì mō  ē xì dì shǐ ná dì shàn sà fèi shàn shè lí lǎn rù pó luō

  波羅  底野。   囉喃  曳麽。阿     拏帝。釤  薩吠        覽。入 嚩 攞

yě nà sè zhà jí duō nán suō pó hè  rù pó lí duō pí yě  suō pó hè bō luó rù pó lí duō yě suō pó hè

 訥 瑟吒。唧哆  喃。娑   賀。入 嚩 哩 跢  毘 野。娑   賀。 囉 入嚩哩跢 野。娑  賀。

nǐ bǒ duō rù pó luó yě  suō pó hè  sān mǎn duō rù pó luó yě  suō pó hè mō nǐ bá nà luó yě  suō

儞跛多  入 嚩 邏  野。娑   賀。三  滿      嚩邏  野。娑 婆 賀。麽抳 跋 捺囉  野。娑 婆

hè   bù luó ná bǒ nà luó yě suō pó hè mō hè jiā luó yě suō pó hè  mō  dǐ lí é  ná yě  suō pó hè

。布   拏 跛捺囉  野。娑婆 賀。麽賀迦   野。娑   賀。麽  底哩誐拏 野。娑   賀。

(九)

yào qǐ shǐ nǐ nán suō pó hè  luó qǐ sǎ xǐ nán suō pó hè  ē jiā shě mō dǐ lí nán suō pó hè  sān mǔ

  乞史  抳喃。娑  婆賀。囉  乞灑 枲喃。娑   賀。阿 迦捨  麽 底 哩喃。娑   賀。三 母

nà luó nǐ  nǐ fú xǐ níng nán suō pó hè luó dǐ lí zuǒ luó nán suō pó hè  nǐ pó suō zuǒ luó nán suō

  儞。儞 縛 枲     喃。娑 婆 賀。囉 底 哩 左    喃。娑  婆 賀。儞嚩娑      喃。娑

pó hè  dǐ lí sàn dì yě zuǒ luó nán  suō pó hè fèi luó zuǒ luó nán suō pó hè ē fèi luó zuǒ luó nán

賀。底   地野左    喃。娑  婆 賀。吠        喃。娑   賀。阿吠       喃。

suō pó hè bò pó hè lì pí yào suō pó hè bò pó sàn duō luó nǐ suō pó hè hù lū hù lū suō pó hè ōng

  賀。蘗 婆賀  毘药。娑  賀。蘗 婆散     抳。娑  賀。護  護嚕。娑  賀。唵。

suō pó hè  suō pó suō pó hè pú  suō pó hè  bù pó suō pó hè ōng bù luó bù pó suō pó  suō pó hè

  婆賀。娑    娑 婆賀僕。娑   賀。步 嚩 娑  婆 賀。唵。步羅  步嚩 娑  嚩 。娑 婆 賀。

jí zhì jí zhì suō pó hè wěi zhì wěi zhì suō pó hè tuó luó nǐ suō pó hè tuó luó nǐ tuó luó nǐ

  唧置。娑  婆賀。尾置    置。娑 婆 賀。馱    抳。娑 婆 賀。馱囉  抳馱    抳。

suō pó hè  ē  yì níng suō pó hè dì zǔ pó bǔ suō pó hè  jí lí jí lí  suō pó hè xī lí xī

  婆賀。阿仡  。娑 婆賀。帝祖 嚩 補。娑 婆 賀。唧 哩 唧 哩。娑 婆 賀。悉 哩 悉 哩。

suō pó hè  mò dì yě mò dì yě suō pó hè  xī dì yě xī dì yě  suō pó hè màn ná luō xī dì suō pó hè

。没 野。娑 賀。悉 悉地野。娑 婆賀。曼  拏攞  悉 第。娑 婆 賀。

(十) 

màn ná luō mǎn dì  suō pó hè  xǐ mō mǎn tuó níng suō pó hè  sà pó shè duò lū nán jiàn bō jiàn bō

  拏 攞  滿  第。娑  婆賀。枲麽滿     。娑  婆賀。薩嚩       喃。渐    渐 波。

suō pó hè suō zhān pó yě suō zhān pó yě suō pó hè qīn nuó qīn nuó suō pó hè pìn nuó pìn nuó

  婆賀。娑    婆野。娑    婆 野。娑  婆賀。親      娜。娑 婆 賀。牝      娜。

suō pó hè  pàn rě pàn rě suō pó hè mǎn tuó mǎn tuó suō pó hè mǎng hè yě mǎng hè yě  suō pó hè

   賀。畔  惹畔  惹。娑婆賀。滿     馱。娑  婆賀。莽  賀野    賀 野 。娑 婆 賀。

mō nǐ wěi mò dì  suō pó hè  sù lí yì sù lí yě  wěi lì dì wěi shù tuó níng suō pó hè zàn nà lì

  秣第。娑  婆賀。素 哩 曳 素哩野。尾  秝第尾      。 娑  婆 賀。讚 捺 

sū zàn nà lì  bù luó ná zàn nà lì suō pó hè qū luó xì pí yào suō pó hè nuò qǐ chá dá lì pí yào

    隸。布 羅  拏讚  捺 。娑 婆 賀。佉 羅係    藥。娑 婆 賀。諾乞察    毘 藥。

suō pó hè  shǐ fèi suō pó hè shàn dǐ suō pó hè suō pó suō dǐ yě yě níng suō pó hè shǐ zōng jié

  婆賀。始      婆 賀。扇    娑 婆 賀。娑 嚩   底野。野      婆 賀。始    

lí shàn dǐ jié lí bǔ sè zhì jié lí mó luó mò dá níng suō pó hè  shì lǐ jié lí suō pó hè shì lí

哩。扇      補瑟 置。羯   麽 羅     。娑  婆 賀。室  里 羯 哩。娑  婆 賀。室 哩

yě mò dá níng suō pó hè  shì lí yě rù pó luō níng suō pó hè nǎng mǔ zǐ  suō pó hè mō lū zǐ suō

 達 。娑婆  賀。室  哩野入 嚩 攞  。 娑   賀。曩  母呰。娑婆 賀。麽 嚕 呰。娑

pó hè fèi é  pó dǐ  suō pó hè

賀。吠 底。娑 賀。

注:随求即得真言虽然很长,但这一世罪大恶极之人,堕入地狱后之痛苦,以及折磨期间更长。每天九遍,就能免于堕入地狱道之痛苦,又能往生西方极乐世界,真是太划算了,有幸能遇到此法门,真该感谢释迦牟尼佛之慈悲。阎罗王等罪大恶极之人一断气,就来抓住押往地狱,却被此咒之威神力所阻挡。无垢佛在久远劫前,靠此真言面成佛。

求不得苦,包括单恋之痛苦,升学考试名落孙山之痛苦,竞选失败之痛苦,事业失败之痛苦,失业之痛苦等种种苦,可修习第一集第二章第12个法门以及第二集第一章之第27个法门。每个陀罗尼(神咒),念有注音符号的字。别离苦,包括失恋之痛苦,离婚之痛苦,亲人死别之痛苦等,可修习第一集第二章第12个法门。在念佛,念神咒时,耳朵注意听自己念出之声音,一感觉痛苦就念,可逐渐使自己恢复平静。入学考试前六个月,每天念第一集第二章第11个法门,以及“南谟文殊师利菩萨”,有人因而考得很好。此乃文殊师利菩萨所传授之:八字最胜大威德心真言之不可思议威神力。原来希望渺茫,却在涌持此真言后,智慧大开,一举金榜题名。被坏人欺凌,也可念八字真言。

 

31.为求免于地震、风灾、水灾、旱灾,应该诵持:炽盛光大威德陀罗尼(消灾吉祥咒)

  熾盛光大威德陀羅尼

nǎng mó sān mǎn duō mò tuó nán  ē  bō luó dǐ hè duō shè suō nuó nán dá zhí tā ōng  qū qū 

   谟 三  滿      馱喃。阿    底賀哆  舍。娑    喃。怛姪  他。唵。佉 佉

qū xì qū xì hōng hōng rù pó luó rù pó luō  bō luó rù pó luō  bō luó rù pó luō  dǐ sè zhà

呬。吽  吽 。入 嚩 囉。入 嚩 攞 。銍  入 嚩 攞 。  囉 入嚩  攞。底 瑟 姹。

dǐ sè zhà  sè zhì lí  sè zhì lí sà pǔ zhà  sà pǔ zhà shàn dǐ jiā  shì lí yì  suō pó hè

。瑟 。瑟 哩。薩 。薩 。扇  底迦。室  哩 曳。娑 嚩 賀。

 

堅牢地神心咒

nǎng mò  sān màn duō  mǔ tuó nán ōng bō luó pó luó dá nǐ  shè lí sān màn duō ē tuó ē tuó

        多。母   南。唵。  羅婆囉  怛 儞。 設 哩 三    多。阿 馱 阿 馱。

ē dòu ē dòu  bǐ lǐ dǐ pí  bǐ lǐ dǐ pí yì  suō hē

豆。比  毘。比 里 底 毘 曳。莎 訶。

注:每天念此二种神咒各108遍,祈求自己的国家(念出名称)免于地震、风灾、水灾、旱灾等。在地震时念:

ōng ē  wèi luó hōng qū zuǒ luò

唵。阿  味 羅  吽 。佉 左 洛。

可保平安渡过。请教亲友念,功德无量。

较有空闲的人,每天为台湾而诵持此二种神咒,也是无畏施,功德无量。有些睡不安稳的人,念八字真言而熟睡。

长期诵持坚牢地神心咒,与坚牢地神相应后,可向坚牢地神祈求圆满其他愿望。

有些商人诵持坚牢地神心咒,获益良多,得到坚牢地神帮忙。可配合第三集第一章第72个法门,求坚牢地神圆满愿望。如果未超渡走冤魂以及婴灵,还是会被扯后腿。

世界许多地区有内战,种族迫害、杀生太多,冤魂充满地球,将导致很多天灾地变。只有法供养十方三世一切如来,祈求佛力消除灾难。还是要减少杀生,不应该边杀边求佛帮忙,把佛当打手乃错误、自私的心态。


 

第二章  修行的法门

 

第一节  各种法门

 

1、虽然禅定,并非殊胜之法门,最高成就乃就到灭尽定,或称灭受想定,得到阿罗汉果位,修行过程又容易被天魔侵扰,并非笔者所推崇之法门。但毕竟很多人走这一条危机重重之路,笔者建议大家,最好加修此法门,以退魔军,并除掉内外之障碍,以确保能修到阿罗汉果位,但别妄想一世就要成佛。

1)念:“南谟  不动明王”每天108遍。

2)念:不动明王心咒,每天108遍。

不動明王心咒

nǎng mò sān mǎn duō  fú rì luó nán hàn

      滿  多 。縛 日 囉。喃 憾。

3)念:不动明王大摧障明咒,每天108遍。

不動明王大摧障明咒

nǎng mō sān màn fú rì luó nǎn dá luó zhà  ē  mó qié zhàn ná  mó hè lù sǎ níng suō pǒ zhà

   麽三      日羅  。怛  羅 吒    謨伽。戰     賀路   儜。娑  頗吒

yě hōng dá luó mó yě  dá luó mó yě hōng dá luó zhà hān mài

。怛  囉摩野。怛囉     吽。怛       。

注:不动明王,乃大日如来之忿怒身,累劫帮助很多梵行者成佛,其威力远高于韦陀菩萨、恩主公等。唐朝时,不动明王之法门传到日本,不动明王一直为日本佛教徒所尊崇。中国反而没人修,释迦牟尼佛之预言成真,穿着袈裟之天魔化身,不但扭曲佛法,而且使很多法门没人修,以一世顿悟成佛来诱惑修行者,没有任何佛经提及参话头,也没有提及禅定或诵金刚经即可一世成佛的,导致二千年来,很多法师以及居士都想一步登天,都走入歧途。为了维系佛法,必须纠正。六祖惠能之后,历代禅师只读六祖坛经,很多人只读此部大妄想之经典,连金刚经也不读,三千部佛经因而失传。天底下没有不劳而获,老实念佛持咒,一步一步的修行吧!修此法门,禅定时,天魔不敢侵扰,乃怕不动明王之故。

2、修习本书第二集第一章第30个法门,除了可救拔罪大恶极之人,免于堕入地狱之外;另一个功用,乃能使念佛人消除业障,增长福慧,一世就能往生西方极乐世界,上品上生,不可思议的大威神力。随求即得真言,又名:最胜秘密成佛随求即得变加持成就陀罗尼。念佛人可别错过此殊胜法门!每天念九遍。

3、念一个确定往生西方极乐世界,并且上品上生,证菩萨位之法门。必须先超渡走冤亲债主,否则会被冤魂修理。

在一生中能够诵持无量寿如来根本陀罗尼,满一万遍,一切业障悉皆消灭,获得不废忘菩提心三摩地。

临命终时,见阿弥陀佛与菩萨众来迎行者,即生极乐世界,上品上生。未先超渡走冤亲债主,别想一步登天。

  無量壽如来根本陀羅尼

nǎng mó luó dá nǎng dá luó yè yě nǎng mò  ē lí yě  mí duō pó yě  dá tā bò duō yè luó hè dì

   謨囉    曩。怛   夜耶。曩   阿哩野。 弭跢  婆 耶。怛他蘗跢  夜囉  賀帝。

sān miǎo sān mò tuó yě  dá nǐ yě tā ōng  ē  mì lì dì  ē  mì lì dù nà pó fèi ē  mì lì duō sān

          耶。怛儞也他。唵。阿蜜 帝。阿蜜 妬 納 婆  吠。阿蜜 多  

pó fèi ē  mì lì duō niè bì ē  mì lì duō xī dì  ē  mì lì duō dì jì  ē  mì lì duō wěi qì lín dì 

婆吠。阿蜜 多   陛。阿蜜     第。阿蜜    帝際。阿蜜 多    訖 磷 帝。

ē  mì lì duō wěi qì lín duō é mǐ níng  ē mì lì duō é  é nǎng jí dǐ jiā lì  ē  mì lì duō nèn nǔ

阿蜜 多   訖磷   誐弭  寧。阿蜜 多  誐誐曩    底 迦 。阿   多    

pī suō pó lì  sà pó luó tā suō tuó níng sà pó jié mó qì lǐ  shě qǐ sǎ yùn jiā lì  suō pó hè

  。薩嚩囉  他娑    寧。薩嚩  羯磨 訖 禮。捨  乞灑    隸。娑嚩賀。

 

本书第一集之修行法门,已包括超凡入圣之法门,以及往生净土之法门。第二集再推介几种法门。笔者但愿人道众生能够找到正确的道路,不要走入歧途或走入魔界。在此指出六条道路,殊途同归,只是早到晚到之差别,但确保不会出差错。

一条,乃由凡人,透过念佛持咒,超渡冤亲债主,消除业障,上品上生,往生西方极乐世界。修本章之二个法门。

一条,乃由凡人,透过念佛持咒,往生西方极乐世界,下品生,修第一集第九章第二节之法门。

一条,乃由凡人,透过念佛持咒,往生药师琉璃光如来之净琉璃世界,修第一集第九章第二节之法门,也是第一集第二章第19个法门。

一条,乃由凡人,透过念佛持咒,往生不动如来以及维摩诘菩萨之妙喜世界,修第一集第九章第二节之法门。

一条,乃由凡人,透过念佛持咒,意守眉心,配合耳根圆通法门,而在这一世就修到菩萨果位,修第一集第九章第一节之法门。

一条,乃修禅定,大手印,兼修不动明王法门,破除魔障,而修到阿罗汉果位。胎息大定,乃无想定,死后生无想天有五百劫寿命,入定时,思想停止,脑波停止。许多佛经提到天仙,后来修习佛门之神咒,而由天仙升至菩萨果位,道教修到最高程度后,还是必须再修佛法。十一面神咒心经,提及观世音菩萨在累劫前,百莲花眼无障碍顶炽盛功德光王如来传授十一面神咒给当时乃大仙人之观世音菩萨,修习此咒后,由天仙升到菩萨。所以修禅定、大手印、胎息大定之修行者可兼修十一面神咒。不只观世音菩萨曾当过天仙,释迦牟尼佛在久远劫前,也曾当过天仙。所以佛教徒就不要排斥道教之修行者,只是修行进境之快慢而已。道家修法,先经过天仙,多绕几圈。佛教小乘之禅定,以及中国禅宗,名为大乘,其实所修之禅定,也是小乘。西藏密宗,名为金刚乘,所修大手印其实乃印度教法门。禅定也是先到阿罗汉,多绕几圈。释迦牟尼佛、观世音菩萨,在累劫修行得到的经验与心得,在三千多部佛经中,已传授经由诵持神咒,而由凡人修到菩萨,再由菩萨转世继续修行成佛之法门。各种法门分散在不同佛经,也是考验后代佛弟子。二千多年来,后代法师及居士,各据一部经或三、五部经而分宗派,此所以不能融会贯通之故。除了禅宗吹牛要一世顿悟成佛外,西藏密宗也吹牛即身成佛。而在佛经提及释迦牟尼佛后,弥勒菩萨在兜率天修行,在未来将降生人间成佛。现在贤劫千佛名经,明显记载释迦牟尼之后,乃弥勒佛。在弥勒佛降生前,咱们世界并未有佛出世,这已证明禅宗吹牛妄语,西藏密宗更吹牛,那么多活佛,还有法王。法王乃之尊称,希望西藏密宗不要再乱用。修到四禅天,却误以为成佛。应该用心经,楞迦经来检验,才知道修到何处程度。不纠正二千多年来之偏差,乃乡愿。怎能眼见人道众生走错路?

何况笔者已修习佛心中心法门,并蒙阿众佛传授如来手印,持咒时打出如来手印,就是佛的代表,因而能够召唤十方一切菩萨、天王、十方一切金刚、药叉大将、龙王等。世尊走后,二千年来受天魔化身所误导而产生流弊,既然是佛的代表,自当提出纠正与弥补,以振兴佛法。

成佛必须具备下列条件:

1、要有大悲心,发愿累世行菩萨道。自私之自了汉心态,成不了佛。禅宗祖师只想自力自渡成佛,不肯累世在苦海中救拔众生,没有菩萨心,成菩萨都不可能,更别妄想一世成佛。

2、必须累世做无畏施、法布施、财布施,才能累积成佛所需之巨大福报。

3、必须修对法门。小乘之持戒、禅定只能修到阿罗汉或四禅天,还未究竟解脱六道轮回。必须念佛持咒,并且诵持诸佛曾经修习过之成佛陀罗尼,才能超渡累世之冤亲债主,消除累世之业障及习气,增长福慧智慧,以至成佛。

4、由凡人修到菩萨果位后,能够累世继续普渡众生,继续累世修行,才有成佛之日。

所以任何法师或上师,若吹牛顿悟成佛或即身成佛,不是魔众比丘,就是已被魔所摄。寺庙外之任何活佛、禅师、老师、师父,若持此速成论调,不是天魔化身,就是骗子。读者在详读此书后,就不会被骗入歧途。

修行要避免执着,才不会遗漏掉其他法门,念佛人若执着净土三经,就错失了本书之上品上生的法门。也有佛经提及,以法布施之功德供养十方三世一切如来,念法供养十方三世一切如来回向陀罗尼,也能随愿往生诸佛净土。

 

第三章  迷信与迷失方向

 

读到这里,您已经解悟,学佛乃是学习如何解脱心的束缚,解脱业障习气对心的束缚以及身体因而承受之痛苦,解脱妄想执着所产生的痛苦,譬如失恋的痛苦,解脱业力的束缚,而不用再在天道、人道、阿修罗道、饿鬼道、畜生道、地狱道等门道轮回受苦。所以研究重点在心意识。但有不少佛教徒浪费金钱时间在心外求法。许多佛教徒戴上昂贵之念珠、佛珠,就以为有磁场,可帮助修行及保平安?业障现前时,一点用处都没有。读遍佛经也没有任何一部佛经说要靠这些石头来修行的。不念佛持咒,冤魂来索命时,就太迟了。还有很多人喜欢强调:某某人乃观世音菩萨或地藏王菩萨下凡,如果别人说您是等觉菩萨来投胎的,您有法力神通吗?您敢帮重病者持咒消业障吗?您能承受很多冤魂来纠缠吗?您有宿命通、他心通吗?

如果答案是否定,那您就不是菩萨,当然,更不是佛来投胎了。在三千零五十三部佛经中,提及修对法门,来人间转世十六世苦修,能成佛;但能够每一世都精进修行,又修对法门的人,就凤毛麟角了。如果来人间转世修行很多世,这一世修对法门,精进修持是有希望证到菩萨果位,也就是到达心经之五蕴皆空之境界。释迦牟尼佛说:“众生都有佛性。”大家都有机会成佛,不是只有佛菩萨来投胎,才能成佛。所以应依法修行,依照佛经所传之要义修行,而不是给谁加持或戴谁加持过之佛珠才能成就。很多人就浪费时间在心外求法。要找好师父,您可用楞伽经来判断他修到什么程度。或者在您读过几遍这本书,您也就会判断此师父之程度,也可看出此师父是魔或正统法师。也可从小地方观察,譬如要人买莲座或在坟墓上做文章,或在遗骨上做文章,这些都不是正统佛法。

人的身体乃各种元素之因缘和合,并非真正的您。只是您的灵魂来短期借住之房子或比喻为外壳。但却把肉体当成我,执着它。有些修行人认为一切都是空的,无我,乃落入断灭见,未解如来真实义。当肉体坏掉,灵魂就带着累世以及这一世所造的业而去投胎了,留下来的骨头骨灰,根本就是元素,撒到大海,省得再占用活人有限的生存空间。尤其台湾地这么小,又何必执着留下废物,坟墓盖得再华丽,又能撑到几代,有谁还替十代前之祖先扫墓?经过五代以后,就变成孤坟。中国历代皇帝之坟墓,子孙不晓得是哪些人,还有人去扫墓?至于风水,乃迷信,如果风水是真的,那有钱人都挑好风水盖坟墓,非常讲究,结果呢?还是富不过三代!福报已尽,没有继续每一代做善事,第二代就为富不仁,哪来的福报?如果怀念亲人,留个照片或弄个神位在家里就好了,既不占用台湾有限的土地,把浪费在收藏骨灰的钱,拿去弘扬佛法,功德回向给亲人,对亲人更有利益。因果律才是真的。还有您选择师父,如果另外创立宗派,想当一代宗师,贪心未除,有何修行?还有一直强调神通,教人一些法门乃佛经找不到根据,譬如要您感应植物的气声音等,乃魔化身。在正统法师里,您要挑选师父,也可从小地方观察,观察此师父是否贪名,贪享受,透过广告文宣追求虚名,出门坐豪华轿车,排场很大。虚荣心尚未消除的法师,怎可能有真正的修行?出家人是不能够太享受的,出家人也不能高高在上,排场太大。众生平等,释迦牟尼佛在住世时,也没有徒弟服侍前呼后拥。若违背大乘本生心地观经中,释迦牟尼佛对出家人的教诲,出家人所受之处罚比在家人重,所以死后将投胎当牛、马来还信徒的供养。世尊住世时,佛法并未分宗,二千五百年来,变成很多宗派,真教初学者不知如何选择,而且每一个宗派都只修少数几部经,怎会融会贯通?华严经提及成佛须修无量法门,也就是必须修很多法门。盘个腿,就妄想成佛!法师的培养,应该是带发修行很多年,精进度够,慈悲心够才准正式出家。社会上注重出家人之形象,影响世人对佛教的观感,已经造了恶业,还不快回头忏悔。如果是在家人是自由多了,大企业家有三个老婆,也没人批评。毕竟社会对出家人之要求较高必须是神圣纯洁的,所以如果尘缘未了,就不要勉强出家。在家人一样可以弘扬利生。释迦牟尼佛住世时,维摩诘菩萨乃在家居士身,世尊的弟子中,阿罗汉程度,甚至弥勒菩萨都不敢跟维摩诘居士辩论佛法,乃因维摩诘居士虽未出家,但修行已超过十地菩萨,当然难倒世尊的出家众弟子。这二千五百多年来,佛法一直未能渡化回教徒、犹太教徒、基督教徒、天主教徒等,乃因外道信徒,一开始就排斥佛教寺庙,所以不会到寺庙来,所以出家人就无法渡化外道信徒,出家人又有形象之束缚,不能跟三教九流混在一起,也有传法之不方便处,如果法师跟妓女、流氓混在一起,即使为了渡化他们,但已惹起批评佛教之风波。没有出家之文殊师利菩萨为了渡化妓女,跟妓女混在一起,也没风波。所知障很重的人,也不会主动亲近佛法,所以也需要在家菩萨去接近他们,慢慢渡化他们。顽劣份子也需要在家菩萨去接近他们,渡化他们。出家人有种种限制,所以只能渡化有善根之人。但是有善根的人,占世界人口比例偏低,所以要振兴佛法,需要很多的维摩诘菩萨、文殊师利菩萨。但愿本书能够帮忙很多人解脱人生的种种痛苦;并使已发菩提心之人,现世就能达到解脱,而在现世就能努力振兴佛法。现在全世界变出那么多宗派,教人不知道修哪个宗,所以有必要选择师父,考一考师父之实力,以免跟了虚有其名之师父,浪费人生有限之光阴。以免跟了天魔。总之,要考验师父或自称活佛菩萨的宗师,可找糖尿病患,请他修法治疗;推三阻四或修法后,他反而病了,那就是假佛。当着精神分裂症的病患面前发功,晚上就被鬼魂修理。

没有到解脱程序,是摆脱不了业力之束缚,即使有神通、灵通或超能力,还是承担不了别人之累世重杀业之业障。这也是,竟然有教气功之师傅被糖尿病所苦。

那么多冤魂所汇集之灵力有多强!天魔或天魔化身,也承受不了冤魂大军之攻击。即使武功盖世,打遍天下无敌手,冤魂来索命时,也无可奈何。癌症来得快,死得快,当诊断出时,身体这个房子已被冤魂破坏,来不及超渡这么多冤魂,已一命呜呼了。所以平常没病时,就该念佛、持咒,不要到见到棺材才流泪。另外,请师傅帮忙替精神病患当面持咒,也可考验其功力。附身鬼魂会找干预者麻烦。精神病患之冤魂没糖尿病患那么多。精神分裂症的附身鬼魂却很会修理人。

累世所累积之杀生之数目之多,冤魂那么多,不是灌顶除障即可消除,也不是戴天珠就可驱鬼。还是每天老实念佛持咒,才有消除之一天。笔者曾经帮忙过被鬼魂索命之人,戴了那么多天珠、水晶等,甚至贴符,还不是鬼魂来去自如。老实念佛持咒,超渡冤亲债主,才是正信的佛法。这些石头,只能当做手饰之用。要纠正二千年来积非成是之违背佛经之邪说,佛经读得少的人,难免不能认同。法师们应该负起整顿佛教之责任,把二千年来被天魔化身误导之邪说给破除掉,以振兴佛教。

 

第四章  真理之见证

 

如何分辨迷信与真理,只有去求证。譬如说,姓名学,改了名字,命运并未见好转。而且在台湾有一些跟陈进兴同名同姓的人,命运却比被判死刑之陈进兴好太多。所以笔者就不相信姓名学。风水之说,办公室之桌子方位照着改方向,生意却还是不好。坟墓风水多好,却富不过三代,有些第二代就穷困潦倒的,所以笔者也不相信风水。算命有很多种,九华山道士之面相很准。在笔者长期念佛持咒后,竟然看人之面相会显露出有恶报或福报,相由心生,乃真理,因为自己做了好事或坏事,都会储存在阿赖耶识(灵魂),因而会得到之报应,会在脸上露出征兆,所以面相是有道理的,但要判别算命的,是否真有研究或者只是察颜观色,乱盖一番。大陆九华山道士确有一套。至于其它算命法,笔者就不相信。看黄历来决定哪天婚嫁,哪天适合做什么,就没道理。一切都是因果报应,如果前世杀人,挑吉日出门,却刚好冤魂来索命,还不是一命呜呼。婚姻是否美满,跟哪天结婚,毫无关系。取决于男女双方各自之业报,还有影响婚姻之因素,个性是否合得来,观念能否沟通,责任感有无,能否容忍,性生活是否协调,自私或宽大,等种种因素,并非看日子。所以看日子乃迷信,反而造成生活上之困扰。民间流传许多迷信。

各种宗教,也要去求证,才知真伪。佛经所说的,以人类之有限科学知识,是不知道之领域,但笔者一一求证,已能证明释迦牟尼佛确实是大觉悟者。二十年来,笔者在修习每一个法门一段期间后,都会实验求证其功效,如果佛法没有功效,就不会连续修习二十年。中学时就曾在一贯道信徒之同学家住了一年,研究一贯道,发觉一贯道乱改佛教教义,譬如说,弥勒菩萨尚未成佛,一贯道却说已成佛,还有一些可疑之处,笔者就不再浪费时间,就不再接触一贯道。可见笔者并非迷信之人,一直抱着小心求证之原则。

在研究佛法后,对于各宗也是边研究,边找有何不妥之处。譬如说,禅宗之参话头,发觉从妄想出发,一个妄想接一个妄想,根本已违背释迦牟尼佛在华严经中所说:“一切众生,皆有如来智慧德相,但以无明障碍覆而不证得。”而且楞严经谈禅定,已可看出只靠禅定成不了佛的。在法华经中,大通智胜佛,十劫坐道场,佛法不现前,不得成佛道。大能智胜佛在未成佛时,禅定功夫很深,还被称为佛法不现前,可见只靠禅定需要无量劫才能成佛。笔者在中学时代,就曾修习道术、内功,晓得禅定在道教、武术内功、小乘佛教、婆罗门教都有。既然玉皇大帝、天王、天仙等还跟佛学习,当然表示佛法有其他宗教所没有之较高法门。如果佛法只是禅定,释迦牟尼佛就不会被称为人天导师。而且金刚经中并未说明诵经可一世顿悟成佛,明显吹牛,就不再浪费时间在眼高手低之法门。就不再浪费时间在谈禅参禅。

继续研读佛经,发觉应该跟着释迦牟尼佛、观世音菩萨、文殊师利菩萨之修行脚步、修行方法。但中国系统之佛教寺庙,却不研究修习这些法门,唐朝以后,中国佛教在一片参禅风之下,已衰微了。

释迦牟尼佛在佛经早有预言,后世会有穿袈裟之魔众比丘以及心不向道之出家人。寺庙外,也有天魔化身,假借传播佛法,却扭曲佛法,误导众生。该是整顿佛教的时候了。

笔者不能眼见佛法衰微,所以决定把许多殊胜法门印成书,让所有在家居士能够有正确方向,也使佛法能够透过在家居士之辗转相传,传遍社会每一个角落,代代相传,以保存佛法之精华。逐步将许多法门翻译成英文、德文、法文、西班牙文、葡萄牙文、意大利文、瑞典文、荷兰文、俄文、阿拉伯文、日文、韩文、泰文、缅文、印尼文、印度文等,以传遍全世界。为了渡化难渡之众生,必须证明佛法的力量、效果给他们看,在亲眼目睹,亲自感受之下,现顽固之人,也能渡化之。

本书出版二年,笔者已帮忙六、七万人解脱病苦。有些基督徒身受医学上医不好的皮肤病所折磨,愿意依法修行,并且助印本书去传播佛法,后来病好了,当然赞叹佛法不可思议。癌症、洗肾、子宫肌瘤、长期失眠、忧郁症、精神官能症、疼痛怪症、婴灵报复所导致的酸痛症等,助印本书,功德足够,经过调解,冤魂愿意接受多少功德才甘愿,病患本身又肯修行,经过一段时间的努力法布施,加上念佛持咒,病因而痊愈的很多。皮肤病不须大功德,一般助印本书几百本的功德,就可超渡走冤魂。但是过去世曾杀过人,鬼魂找上来,没有大功德,鬼魂就不甘愿,会申诉不公平,不能强迫鬼魂原谅。没能力作大功德,或者舍不得做大功德来赔偿过去世所杀的鬼魂,鬼魂不肯原谅,调解不成,得到因果报应的病患,只有用命来还,笔者不愿意违背公平,毕竟因果报应,还是应该被害的鬼魂愿意原谅,才合乎公平。前世又偷又抢又骗,又杀人,这一世就会穷苦,因而没能力作大功德,乃定业难转,不能怨天。

并非展示神通,神通不敌业力,这是佛法的力量.观世音菩萨之能救苦救难,也是佛法的力量.笔者之虚荣心已除,如此做既不为名,也不为利.能够放弃成为电子大享之赚钱好时机,而潜心修行,只为了还愿.笔者之旧部属在美商电脑公司担当亚太区总经理,所提出之新产品开发计划,确实有钱途,有钱景,但笔者不想参与,已无赚钱之欲望,如何产生企图心?雄心大志,乃过眼去烟.贵为国王、总统,权势再大,冤魂来报复时,御林军或重重警卫也保护不了,一般肉眼看不到的冤魂可自由进出任何元首之办公室、住家,一大群动物之魂纠缠着患糖尿病之元首,这时候权力再大也没用处。死后,还须经过阎罗王之审判,在阎罗王面前,人间的地位、权势、名望都没有一点用,阎罗王也不收红包,用钱也无法赎罪,何况人间的货币,既带不到地府,在地府也用不上。在第一集第十章提到笔者改变了一位外国AB型,绰号狒狒的怪女人,也因为她亲眼目堵了笔者入定到涅磐之所有过程,她在医院跟医生讨论,因为超过医学所能了解之领域,即使植物人也还有脑波,竟然有人没有脑波而没死,长达一天,所以她从笔者出定后,就相信佛法,在修习除三毒气陀罗尼,半年后,她之心肠,从极端自私,转变成慈悲,开始孝顺父母。抽烟、飙车之习惯自然消失。

这几年,也有通灵人来求笔者,可见通灵并不能化解因果报应。也有一位在家居士修到天眼通、宿命通,自知在劫难逃,来求笔者帮忙。可见神通不敌业力。此居士虽然神通,但也不炫耀,只是尚未修到入定时,达到五蕴皆空,未到涅磐,所以其阿赖耶识,俗称灵魂,尚受业力牵引。

知足常乐,不知足的人不断追求财富、地位、权势,这样会快乐吗?但是太多钱也许养成花天酒地之习惯,喝太多酒,有伤身体,来世投胎到非洲,受苦挨饿,这一世所赚的钱,既不能带着去投胎,徒然使子女为争遗产而伤感情,子女对簿公堂,变成仇人。有一得就有一失,有一失就有一得,就看自己之决定。笔者失去赚钱之机会,却得到解脱轮回之果报,还是太划算了。因为超过生活之所需,只是帐目上多几个零,何况在轮回中,一世当富翁,一世当乞丐。一世当元首,或造恶业,就可能在地狱长期受苦,或者当鸡当鸭等,多世给人吃,太不划算。当然并非所有大享,今世福报享尽,来世就有苦报,有些有在做善事,积阴德,寿终可升天道去享福,但毕竟还在六道轮回,有一天还是会再堕入人道,人间之诱惑多,难免有造恶业之机会,到时又要堕入饿鬼道、畜生道、地狱道受苦。即使在人道,有在做善事,但过去世曾杀生,今世还是有病苦,所以除了行善,还是必须修行,超渡冤亲债主,消除业障,才能除掉痛苦。

笔者已能够见证释迦牟尼佛之佛法,连最困难的心经境界,都已亲身经历,在外国医院存有纪录,也有一些目击者,包括外国医生、护士、其他外国人,假不了。在这群魔乱舞之时代,为了避免走错路,最好依法不依人,佛法是正确的,除非天魔化身扭曲佛法。本书所传之法门。皆有佛经为根据,已足够不同程度之人修行之所需。如果每一个人都照本书修行,天魔也就没机会侵扰。

笔者已见证释迦牟尼佛所传之佛法,乃真实不虚。心经与楞伽经之境界,已经历过,证实只要有一天,您修到此境界,自然了解。尚未到此程度之法师或居士,所注解就不正确,因为没有修到此程度,只是揣测,阿罗汉就不了解菩萨的境界,菩萨也不了解佛的境界。修到心经的境界,才能解脱业力之束缚与牵引。这也是尚未到此程度,就不能帮忙别人消业障,就有几个人劝笔者不要如此帮忙别人,最好叫他们自己修,几个人提及有亲戚当道士或法师的,后来都受不了别人之冤亲债主之侵扰。

过去笔者也跟一般人一样,只看到病患的痛苦,而未考虑到冤魂的痛苦。后来看到病患前世杀人的残忍,于法,得到痛苦的折磨乃惩罚,接受法律的治裁乃应该的。于理,如果来报仇的鬼魂不肯原谅他,笔者就逼鬼魂走,有失公平,病患只有作大功德,以法布施的功德供养十方三世一切如来,再以法供养佛的功德回向给鬼魂,对鬼魂才公平,笔者才能介入调解,否则没理由调解,乃理亏,用赶的乃霸道,病患的家人应该了解被杀的鬼魂也有父母,也有子女,难道他们不痛苦吗?

以上谈的,对一般人,乃太玄奇,不免有疑惑。就谈一点浅显的,笔者有一次在路边水果摊碰到叶先生,叶先生跟卖水果之夫妇很熟,此对夫妇结婚十年,一直未受孕,笔者教此妇人修习第一集第二章第20个法门,半年后怀孕,顺利生了一个男孩。叶先生就跟笔者说,天天跟太太吵架,太太很凶,真想离婚算了。笔者说:“不要牺牲无辜的孩子,你们的婚姻尚可挽救。你的性能力太弱,你老婆不满足,容易心烦气燥,所以每天必须修习第一集第二章第16个法门来增强性能力;加上修习第一集第二章第12个法门,每天念:除三毒习气陀罗尼,回向给你老婆,这样夫妻之火爆脾气消失,配合性生活渐渐协调,就可增进夫妻之感情。”叶先生每天早上变早起,早上五点就起床修习。从此夫妻不再吵架,定力增强,一个月就感觉比较持久,笔者到他所开之餐厅,跟叶太太讲了十分钟,从来不上寺庙,不看佛学书籍,对佛教没概念之叶太太,从此每天念:一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼。笔者把唐朝以后就没人修之法门,经过自己修习,筛选出功效最好之法门,以渡众生。如果全世界之所有夫妻都修上述叶先生、叶太太所修之法门,就不会离婚,孩子就不会在不完整之单亲家庭长大,毕竟孩子既需要母爱,也需要父爱。为了自己,为了孩子,但愿全世界每一对夫妻都修习这些法门,世界才有和平之一天。其实中国所得到之佛经比西藏还多,西藏密宗有许多法门,并非释迦牟尼佛住世时所传,也没佛经之根据,有些有佛经,可以说是佛教与婆罗门教之混合。中国佛教之密法之修法,不像西藏那么烦杂,西藏密宗之观想也很困难,并不好学。但是二千年来,中国人只想一世顿悟成佛,就不想按部就班地修,结果三千部佛经束诸高阁,想一世成佛,二千年来却没有一位,连心经、楞伽经之境界也未到,有些禅师到老了,才改修念佛。一世顿悟成佛或即身成佛,都是吹牛的。即使西藏密宗大圆满法之成就者,也未成佛,不是有神通就是佛的!因为二千年来,被魔众比丘所误导,所以大家都想一步登天,真正好的法门与佛经就没人研读。所以,如果有任何人说,可以一世成佛,那就是天魔化身。用鉴定方法就可使他露出马脚。现在,假钻石,假的红宝石、蓝宝石、琥珀、水晶等,不知如何鉴定就会以高价买到假货。同样,修行也是鉴定师父、老师是天魔或是正法,才不会沦落魔界。天魔会以正法包装魔法,小心求证,以策安全。

以心经、楞伽经来鉴定西藏喇嘛教之成佛大法——大圆满法,就知道并未究竟涅磐,五蕴未空,入定时看到明点、金刚链,乃尚有妄想识,已与楞伽经、心经抵触,即身成佛乃大妄语。二十年前笔者先修藏密,二十年之精进修行,读遍佛经,已可看出一千多年来积非成是之大妄语。盲修瞎练,乃很危险的,一切以佛经为根据才可靠。

 

 

 

第五章  修行的要领

 

做什么,都需要抓住要领,读书也需要要领,才能事半功倍。有的人认真用功,却考不上台大,也有的人轻轻松松地考进台大,当然记忆力、理解力之强弱是一大因素,但若能领悟要领,也是胜败之关键。做生意,也各有要领,绝不是只靠时机。再好的时机,也有失败者。

修行也要有要领,禅宗之修行之所以未能成就,也有原因。第一个原因,乃忽略了释迦牟尼佛之所有佛经中,并未提及有一世顿悟成佛之法门,却编造出世尊教外别传,即使教外别传之成佛大法,也不应该交付迦叶尊者,此尊者只是阿罗汉,要传就传文殊师利菩萨、普贤菩萨、观世音菩萨、地藏王菩萨、维摩诘菩萨等,程度较高,才能了解。这是一个破绽。第二个原因,乃佛经读的太少,才不能分辨。如果读过一千部以上之佛经,就不会相信世尊会教外别传。有甚多法门,在佛经上确实提及可由天仙成菩萨,或由凡人成菩萨,以及由菩萨成佛之法门,又何必另外去教外别传?何况教外别传若成立,怎么外道共通法之禅定,却被当做成佛法门,禅定乃南传小乘佛教之成阿罗汉法门,低于三千多部佛经中之许多法门,这是第二个破绽。第三个原因,乃佛经中找不到任何一部佛经提及参话头,参话头既非释迦牟尼佛所传,从何冒出,这是第三个破绽。学佛之要务,乃去除妄想,参话头却在妄想中打转,已违背佛法,这是第四个破绽,从以上四个破绽,就可断定乃魔说。二千年来,已被天魔混进寺庙。佛早有预言。修行应该由下而上,打好基础才对,跳过基础,直接想成佛,乃妄想。应该先超渡冤亲债主,消除业障,透过念佛持咒来去除妄想,去除贪嗔痴,去除习气。这些基础都没有,只诵心经,就不知其内涵,观世音菩萨在心经已透露乃修持般若波罗蜜多咒,而达到涅磐境界,就应该每天持咒,当然不只般若波罗蜜多咒,还有释迦牟尼佛所传之其他神咒,以及文殊师利菩萨所传之神咒。只诵金刚经,却不从基础修起,怎能证道?心经、金刚经、楞伽经能提供鉴定自己之进境之功能,即使解释此三部经直到您了解,那只是解悟,您还是未修到此程度,悟道并非证道,错把悟道当做成佛,差之十万八千里!以笔者之修行经过来说,二十年前,就不以道场所传之十几部佛经为满足,自己研读其他佛经,五年后就解悟心经所说,乃持咒到入定到五蕴皆空之涅磐境界,无眼耳鼻舌身意,乃六识全灭,很多人每天诵心经,却不知其涵意,乃因未读楞伽经之故。当然当时笔者尚未到此境界,只能说是解悟或悟道,但尚有疑惑,要入定到看起来像死人,像木乃伊,却又未死,真做得到?所以当时尚未证道,但已领悟该从念咒语下功夫,加上观世音菩萨之所有修行经过,都是从持咒下功夫,配合耳根圆通法门,所以笔者几乎每一个咒语都不放过,走路也念,坐车也念,随时随地念。除了嘴巴塞住食物,不能念。躺在床上也念到入睡,有时梦中也在念。后来干脆放弃电脑生意,以便不耽搁修行,一点也不在乎浪费多年国外推广经验,也不在乎部属认为太迷于佛法。外语能力并非用在赚钱,而应该用在渡化外国之外道信徒、无神论者。后来终于修到心经、楞伽经之境界,替佛法做见证,替真理做见证。修到此境界,就能分辨佛说与魔说。也发觉西藏密宗之成佛大法,大手印以及大圆满法,皆不可能一世成佛,所以佛经所说,在释迦牟尼佛之后,一直到弥勒佛降生前,这段时间,并未有佛出世,乃是正确的。西藏密宗之无上瑜伽部,并非释迦牟尼佛所传,已走错路。相由心生,修行后,面相也会随着进境而改变。修到菩萨,面相应该皎好光亮,佛经对佛相貌之美好有叙述。看西藏密宗之所谓大成就者,其面相怎么看,也比不上佛菩萨。神通不敌业力不能了脱生死,还在六道轮回中。天道之天神有神通,还是在六道。上师们还是仔细研读心经、楞伽经,来鉴定自己之定境,根本五蕴未空,连八地菩萨之果位都尚未到,怎算成佛?不要误已误众生吧!还是老实修有佛经根据之咒语,别妄想一世成佛,以免妄语堕入地狱。释迦牟尼佛既已安排,由弥勒佛降生,金刚萨棰怎会教即世成佛之法门?金刚萨棰这样做,岂不拆释迦牟尼佛的台?这是不可能的!

依此看,虽有佛经提到转世十六世修行同一法门,十六世即可成佛,但可能有些人修到菩萨,就到十方净土去了,要不然十六世转世修行即可成佛,岂不是跟弥勒佛降生说抵触?第一集第九章之超凡入圣法门,乃根据佛经十六世转世修行之说,但精进度不够,转世后,也不一定能再修到同一法门,所以可能转世十六世后,还是成不了佛。

又何必那么早成佛呢?笔者就不想那么早成佛。只要修到心经的境界,就可不再轮回,何不要回人间帮助苦海众生?既不受业力牵引,再来人间也不可能堕入三恶道,而且福报较大,业障已除,再来人间,也无病痛,又何不把所学的,用来帮助苦海众生?慈济功德会之委员、志工发愿生生世世行菩萨道,但他们还未修到菩萨境界,再来人间,还要承担累世之冤亲债主之报复而病苦以及其他苦,他们都有勇气再转世。如果您妄想早点成佛,只为了个人之解脱,私心还重,慈悲心尚未具足,在修行的道路上,佛菩萨也不会特别照顾指引您,您之进境反而较慢。慈济功德会之委员、同志们,应该也努力修行,有实修实证后,就不只做财布施,也有能力做法布施以及无畏施,岂不更好?不修行,来世就会迷失!

本书之所有修行法门,乃笔者修行之心得,抓住要领,才能在浩瀚佛法中,理出一条康庄大道。读者只要肯念,已经少走了二十年甚至更长之摸索、崎岖、坎坷之修行道路,也不会走错路,还请认真修行。许多人诵金刚经却未解如来真实义,乃执着在一部经,再加上没有从基础修起。要真正了解金刚经之如来真实义,必须也研读大乘理趣经、大乘密严经、大方等如来藏经、楞伽经、心经、维摩诘所说经、圆觉经等,并且从基础修起,在持咒时修“止”,以及耳根圆通法门,终有一天能开悟,但开悟或悟道,只是领悟,并非已修到这个程度,必须一直修到心经之涅磐境界,才算证悟或证道。在此解释、纠正一般人对经文之误解,使大家能走上正确道路。金刚经说:“凡有所相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来”。有些人误认金刚经乃说空。这一段所说的,乃修行的功夫,到了第七末那识,对六尘不起攀缘,不起分别,何相之有?所有相,皆是虚妄,乃因第七末那识为相缚体,与六识相应,妄想执着六尘。楞伽经说:“若覆彼真识,种种不实诸虚妄灭,则一切根识灭,是名相灭。”所以此段乃重点所在,透露玄机,只要能修到没有妄想、颠倒、执着,不攀缘六尘,无所着。眼睛看着电视荧幕,但不起攀缘,不勾起第七末那识,影像不起分别,见相非相,电视节目之声音,听而不闻,能够张开眼睛,开着电视,而能入定,那就到了。闭关,没人吵,又安静,在闭关才能入定,功夫尚未到。楞伽经之涵义,乃说如果覆盖着灵魂,也就是真识、阿赖耶识之虚妄灭除,那么第七末那识以及眼耳鼻舌身意等六识就灭除掉,是为相灭。入定到此,则无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,五蕴皆空,究竟涅磐。大乘理趣经说:“赖耶妄熏习,隐覆如来藏,修习纯熟时,正智方明了。”阿赖耶识受到各种染污熏习,隐藏覆盖如来藏,如来藏就是众生都有之佛性。修行到此境界,即见如来,指的乃自己之佛性,并不是看到其他佛,乃自性佛之显露。大方等如来藏经说:“一切众生,虽在诸趣烦恼身中,有如来藏,常无染污,德相备足,如我无异。”佛性本自具足与释迦牟尼佛一样。大乘密严经说:“心性本清净,不可得思议,是如来妙藏,如金处于矿,藏识亦如是,诸习气俱,而恒性清净,不为所染污。”佛性就像黄金隐藏在金矿矿石中,佛性是黄金,灵魂是矿石,需要提炼,才能成金。金刚经以短短几个字,却涵义很深,直指解脱境界,考验后代佛弟子之智慧与精进度。

金刚经说;“诸菩萨摩诃萨,应如是生清净心。不应往色生心,不应住声香味触法生心。应无所在,而生其心。”这一段已提示修行之方法。清净心指的乃如来藏,此段容易造成误解的,乃所提到的心,不一样。“不应住色生心,”乃住色所生之妄心,也就是第七末那识。“不应住声香味触法生心,”指的乃攀缘六尘,而生妄心。“应无所住,而生其心,”指的乃攀缘六尘,妄心不起,清净心自然显露。只诵金刚经,而不兼读其他经典,还是不能旁敲侧击,难以领悟。即使领悟到,要如何做到不攀缘六尘,不起分别心?佛经还是需要读的多,才能融会贯通。这也是历代禅宗修行者,只有悟道,但没有证道之故。其实,传到中国之佛经,已涵盖了所有修行方法,这是南传佛教所不及。而因藏密宗也走入歧途,混入了婆罗门教,虽有神通,但却未究竟而自以为即身成佛。

领悟到金刚经之要义,但要如何修到此境界?就要先修圆觉经所提之奢摩他。修奢摩他行,就是修“止”。配合念佛持咒,先超渡冤亲债主,再消除业障,增长福慧,日久功深,才能达到心经、楞伽经、金刚经之解脱境界。没有长期扎下基础,却想一步登天,诵心经、楞伽经给佛菩萨听?佛菩萨是希望您领悟经中要义而去修行。但要在那么多佛经,那么多神咒中摸索、没有空闲时间,没有很努力,理解力不够,记忆力不强,是相当困难的。要理解领悟佛经,比学校功课困难。一则佛经都是古文,一则言简义深,譬如说,“若见诸相非相,即见如来。”短短十个字,涵意却很深,又没有详细解释,一般人难免会误解。此所以笔者写本书,整理出佛法之精华并具体地叙述修习次第、修习方法、运用范围,使大家只要照着念,就可以。

在许多佛经提到修习观世音菩萨、文殊师利菩萨、普贤菩萨、虚空藏菩萨、大势至菩萨等所传之陀罗尼后,菩萨可能现身指导您,但诵金刚经的人,误解凡所有相,皆是虚妄,就认为现身之佛菩萨就是魔,佛非妄言者,当然念佛持咒很精进,有可能佛来给您授记,却都以为是魔,乃错误的。念佛持咒,就不会有魔来侵扰,只有冤亲债主来计血债或等您超渡。真正会引来天魔,乃禅定时,所以修禅定而不念佛持咒,是很危险的。笔者劝大家务必修习不动明王之法门,以确保禅定时,没有天魔之侵扰。应该综合运用不同佛法,不要只执着一部经。

二十年前读六祖坛经,就觉得矛盾,既能顿悟成佛,释迦牟尼佛不用讲经四十九年!二十年修行后,再读六祖坛经,发现违背楞伽经、大般涅磐经、误导众生,却没人发现。空谈佛性,却没有具体之修行方法,其传承,不立文字,也不合理。释迦牟尼佛说法,即使很短的,也结集成佛经,有些佛经篇幅少。尤其阿难尊者,在佛经开头都有:“如是我闻。”这一句,可见阿难所听到的说法,都会结集成佛经。禅宗六祖惠能,却说顿悟成佛法门,乃由释迦牟尼旨首传摩诃迦叶尊者,再传阿难尊者,传到达摩,乃第二十八祖,达摩之前还有龙树大士,却不立文字,乃不合理,达摩之前,既有那么多祖师,却没一位顿悟成佛。达摩之后,以至现代,也没有一位顿悟成佛。没有佛经根据,没有一部佛经提及这样高谈、空谈、谈空,就能顿悟成佛的。还不如念佛往生净土较实在,又有佛经根据。大家所观察到的,乃很多禅师被因果病所折磨,可见业障尚未消除,怎能顿悟成佛?二千年来,事实证明此路不通!顿悟法门如果如其所说,是为最上根的人说。这些祖师,没有一位比得上观世音菩萨,怎么观世音菩萨却不修此顿悟法门?观世音菩萨、文殊师利菩萨、维摩诘菩萨比禅宗所有三十三祖师高太多,等觉菩萨却是以持咒配合耳根圆通法门而成就的。没有佛经根据的,应该视之为魔说而非佛说,才不致走上歧途。已经有足够多之佛经,还不够我们研读吗?

西藏密宗,也有一些必须探讨其真实性之地方。来自释迦牟尼佛之佛经,当然可靠,但释迦牟尼佛离开人间后,陆续传到西藏之法门,就必须鉴定,以策安全。有佛经根据之咒语,可以放心地修。要鉴定哪些咒语有佛经依据,哪些咒语来路不明,即使上师所传也不可靠。至于吹牛吹至最殊胜之大圆满法,并非释迦牟尼佛所传。释迦牟尼佛如果有一世就能成佛之法门,释迦牟尼佛不用辛苦四十九年!观世音菩萨、文殊师利菩萨、地藏王菩萨,都是修行很多世,这在佛经都有记载。可见乃魔说,其传承绝非来自释迦牟尼佛,乃天魔以速成来诱惑人,人性贪小便宜,好逸恶劳,才会被天魔所诱惑。

西藏就传说许多神通,而这些神通并非佛之六大神通。释迦牟尼佛一走,魔就侵入。中国尤其西藏都有魔众比丘,不可不慎!就以禅宗六祖惠能,乃不认识字之文盲,却被吹嘘成肉身菩萨,即使乘愿再来人间投胎之等觉菩萨,出生后,都得重新修行,才能找回本来面目,并非所开示几个小时,就能一悟即至佛地,惠能岂不比观世音菩萨厉害?骗人!佛来投胎,还是重新修行,再成佛。再来之佛菩萨尚须努力修行,哪像六祖惠能,既不识字,没有读过很多佛经,只听讲:“应无所住而生其心。”就开悟,其实此句很平常,维摩诘所说经中说:“无取是菩提,离攀缘故。”不攀缘六尘,无所着即是菩提。不攀缘六尘,不生分别心,清净心自然显露。领悟此道理并不困难,但要做到,却很困难,并非领悟到,就成佛。而且只读金刚经,根本不够,否则释迦牟尼佛又何必说法四十九年?像六祖惠能只听过金刚经,就想成佛,乃妄想。只懂点道理,就吹捧成证道,只能唬佛经读的少,又未努力修行之人。从六祖坛经之说法,已知他只是高谈、谈空而空谈,不要说成佛,根本尚未解脱。修行不是空谈道理,必须有具体修行方法,并知道如何鉴定程度。从禅宗公案,已知历代只是空谈,嘴皮得道而已,不要误人误已。若不知道怎么修行,就老实念佛吧!如果硬要继续挂禅宗招牌,请去掉参话头,参公案,金刚经之外,请至少研读心经、楞伽经、楞严经、圆觉经、维摩诘所说经,并加修本书之不动明王法门,以去除魔障,避免禅定时被魔所摄,这样是有可能一世修到阿罗汉。如再自欺欺人,标榜顿悟成佛,就是天魔化身。稍有判断力的人,应该知道一世顿悟成佛,那可是比释迦牟尼佛还厉害,怎有可能?所以不管寺庙内之法师、上师,或寺庙外之活佛、宗师、老师,若说一世可成佛的,就是天魔化身。若说他是佛的,肯定是骗子。以此纠正禅宗之流弊,并提出弥补之方法。

在此也纠正西藏密宗之流弊,请依法不依人,去除口耳相传之法门。至于吹牛可即身成佛之无上瑜伽部,非佛法,请勿自误误人。哪位成就者,可让徒弟在您入定时,丢鞭炮到您身上,就可判断自己之修行程度,或者入定时,把您之身体抬到医院检查,若连心经之程度都未到,更别谈成佛。并请禁止使用法王、活佛之称呼;既不可能修为高过文殊师利菩萨、观世音菩萨、普贤菩萨、维摩诘菩萨等。等觉菩萨尚不敢自称法王、活佛。还有西藏有些人,以盗法罪吓人,乃私心作崇,佛法并非某人专利,哪有必须供养、灌顶才能修?这样等于阻碍佛法之普传,以盗法罪吓人之上师,死后将堕入畜生道,神通再广大也没用。赶快忏悔,笔者就帮您化解此业报。

修行只执着一部经,就不能融会贯通佛法,读者从本书就能领会,世尊说法四十九年,但并未整理,留待后代弟子自己去摸索、整理出头绪,考验弟子。就以二位禅师之开示,就可判定并未真正悟道。元朝有位释知讷禅师之开示云:“汝见闻觉知之灵性,必是汝真心。”清朝庐山天然函日正禅师也以现前知寒知暖知好知歹底灵妙心,谓是不生不灭底真心。误导众生,没有研读楞伽经、心经、大方等如来藏经、大乘密严经、大乘理趣经、圆觉经、维摩诘菩萨所说经,此所以把妄心当成真心,定中能知能觉之心,乃妄心,也就是第七末那识,并非真心(阿赖耶识、灵魂)。可惜此二位禅师未遇到善知识,因而误解,误已误人。真正永远存在的,乃灵魂,又名真心,又名阿赖耶识,肉体只是一世,坏掉后,又哪来视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉、意识?有外国佛学专家提倡没有阿赖耶识,没有真正下功夫修行,只在表象研究佛学,是不可能真正了解佛教教义与佛法的,笔者曾入定到无眼耳鼻舌身意,五蕴皆空,进入涅磐,当时肉体任凭外国医生之敲打检验,把外国医生弄得满头雾水,不知如何处理,也没法把此肉体弄醒,这时就可证明有灵魂之存在。涅磐时,灵魂在寂静状态,肉体失去灵魂之作用,所有神经系统都停顿,没有各种知觉、意识,就像死人一样,但灵魂尚有极细之联系以保持肉体不坏,此乃观世音菩萨以及文殊师利菩萨之耳根圆通法门,小乘禅定并不懂也不知道大乘佛法之殊胜奥秘。宋、元、明、清之离经叛道之禅师,未研读过楞严经,也不知道耳根圆通法门。台湾禅宗比他们行,有在诵楞严经,但不知从何修起。此境界并非灵魂出窍,并非坐脱立亡。只有真正修到的人才了解。亲眼目堵笔者在外国医院之涅磐之外国护士、AB型女人、其他外国朋友、司机等,因而相信灵魂之存在,因而开始念佛持咒,虽然他们有些乃基督教徒,基督教也承认有灵魂,但从来没有一位牧师能够证明灵魂之存在。灵魂才是真正的您,肉体之所有意识活动,不过是短暂的,佛认为乃虚妄不实的。禅师之参禅,在妄心打转,参话头、参公案,却放着三千多部佛经不研读,这真是大师者,大失所望也,妄心不断,还必须继续轮回受苦。来世,这一世之徒弟再也找不到您,谁又晓得哪一头牛是前世之师父?虚名会耽误修行,虚名使人自满,洋洋得意,就不会精进。前面所提到之二位禅师,可怜要当牛多少世?所以奉劝禅师、上师们,不要再妄语一世成佛。老实念佛持咒吧!

其实又何必贪速成,妄想一世成佛,假设一世成佛,那岂不怪哉?由一名凡夫,忽然变成完美无瑕,也太惊世,亲友都难以适应。人家佛都不当,却反而甘愿当菩萨之观世音菩萨、文殊师利菩萨、普贤菩萨、地藏王菩萨、维摩诘菩萨,把修行所得到之智慧、法力运用在救拔众生,更有意义。认真修行并修对法门,有可能一世就能修到菩萨果位,即使一世修不到,只要转世几次,应该可以修到。二千年来,因为受到天魔之侵扰,才使很多人走错路。经过笔者之鉴定、整理、筛选,已有正确之道路,读者决不会走错路,只要认真照着修,总有一天,到了就明了。

至于从禅定修到阿罗汉,到无色界天,在那里入定,一定八万四千大劫,又有何意义?阿罗汉只顾逃避六道,连自己之历代祖先都没渡。不知菩萨能在六道、三界自由遨游,能够找到自己之父母、祖父母、历代祖先而渡化他们,也能渡化苦难之众生,其修行才有意义。当自了汉之阿罗汉,岂不白费苦心修行,一定八万四千大劫,形同坐监牢。所以并不提倡禅定。还是效法菩萨之慈悲渡众生,才不枉费修行。而且自了汉也是逃避汉,不敢有男女之情爱,怕有烦恼,戒绝人生之种种活动,这种修行方法,使人认为佛教乃出世。所以笔者肯定持咒法门优于禅定。神咒之力量使您不愚痴,而有理智、智慧。去除三毒使您不愚痴,而有理智、智慧。以去除三毒习气陀罗尼来说,能除掉痴心,所以绝不会为女友自杀或为男友跳楼。去除三毒、不良习气之效果、速度,比坐禅三昧经之不净观法门殊胜。而且随时随地可以念,忙碌的人,可利用走路、坐车、等人时、飞机上,都可念。既不用盘腿打坐,较适合在家人。不净观却不能随地修。

持咒法门也优于戒律,持咒直接转变您的心,戒律像法律一样约束。大家都晓得法律之制裁,但因只靠压抑,有时还是控制不住。譬如说,军人强奸,乃死罪,但军史馆奸杀命案,年轻力壮服兵役期间,刚好又是性欲最强的时候,在军营中没女人,压抑久了,性冲动爆发时,军法早就抛掉了,还是犯下后悔莫及之死罪,害人害已。如果持咒,使性欲降低,理智增加,自然不会犯下强奸之罪。持咒,直接去除人性之弱点,比戒律或讲道理,来得有效。讲道理,难以改变人心,道理人人懂,但却做不到,光讲道理并非佛法,小学老师还比法师讲得好。佛法之殊胜,就是透过念佛持咒可去除贪心、自私心、愚痴心,不良习气,这可不是光说做人道理做得到的。孔孟思想在学校都有教,但社会治安风气还是很坏,光说做人道理是不够的。什么人成就是佛成?孔子还是凡人,还是死后在六道轮回,怎能说人成就是佛成!佛法被说成世间法。光讲道理,死后还是在六道轮回。佛法之持咒法门才能把人性之缺点去除掉。佛菩萨之修行经过,没有靠谈做人而成就的。难道会谈做人之所有学校老师,不用修习佛法,就能成佛?此乃误导众生!很多佛教徒,不认真研读佛经,不认真念佛持咒,以为做人好,就是学佛,浪费了人生的短暂光阴,一口气不再,还是继续轮回受苦。

把佛教变成人天小果之儒教,可是要承担因果的。现世报逃不掉,不是吗?误导众生,势必堕入畜生道,不可不慎。

禅宗之惠能大师,扭曲佛法,误导众生。未爬到山顶上,却对山脚下之大众,乱吹乱盖山顶上之风光,唬得未知山顶上之风光之大众,跟着盲修。真正已爬到山顶之人,自然知道他并未到。害得一千多年来,太多法师依循六祖坛经,忽略了佛经,结果业障未消除,因果病缠身。三千多部佛经,没人修,这都是惠能法师之罪过!他必堕入地狱。他在六祖坛经中有一段:“我于忍和尚处,一闻言下便悟,顿见真如本性。”真是大妄语,涅磐时,七识皆无,如何看到佛性?能知能觉之心,乃妄心,入定时看到、听到、感觉到,乃五蕴未空,惠能之定境尚浅,还比善星比丘差很多,竟敢妖言惑众!善星比丘,禅定到四禅,就以为涅磐,后因谤佛而堕入无间地狱。不综合研究许多部佛经,就会误解入定之不同程度。惠能之一闻即悟,乃一闻即误,五祖弘忍也是误道。达摩交待必须以楞伽经印心,才知道自己之进境程度,五祖却改以金刚经修行。楞伽经能分辨自己是否修到了,没有楞伽经,走入歧途,都不知道。误道却以为悟道,佛菩萨之修行,不是妄想,乱猜,自以为领悟了,就成佛,参来参去,一个妄想接一个妄想,当然容易发疯,惠能之愚弄佛弟子,真是罪大恶极。如何修行要从三千多部佛经中去找,不是跟着魔众比丘去乱参一番,参神好像很有学问,其实乃愚痴,走错路还不晓得,真是越参越惨。二千年来,释迦牟尼佛之三千多部佛经没人修,因为禅师、居士都忙着参话头、参公案,真是本末倒置,佛经不研读,却在六祖坛经打转,而浪费毕生光阴,死后,还是在六道轮回。金刚经要人破除我执、法执,众生却执着一部经。经文含意深,容易被误解,天魔解释错误,一般人也分辨不出。基础没有,怎能在高空中建楼阁?五祖弘忍只在半夜三更传授六祖惠能一次,六祖惠能讲起来,好像已成佛,难道五祖弘忍胜过七佛之师妙吉祥?难道六祖惠能胜过观世音菩萨?二位历史上误尽众生,大失所望之大师,导致中华佛教衰微,还不如唐朝时之鼎盛,真乃千古罪人!却被错认为最上乘之顿悟成佛法门。魔就以最上乘、佛乘、顿悟成佛、即身成佛来诱惑众生,走入魔道。不彻底揭穿这些披着袈裟之天魔化身之原形,以及佛法包装之魔法,则佛法将更加衰微,更多众生将在魔界沉沦。

入定到什么程度,不仅外人看不出禅定者之状态,即使本人,也容易误解定中之境界,更容易受到天魔之侵扰。难怪智慧高之文殊师利菩萨、观世音菩萨、维摩诘菩萨,都不从禅定修,而从持咒配合耳根圆通法门而成就。笔者很幸运,在二十年前就不相信六祖坛经,更不相信顿悟成佛,因而没有走错路,要不然参来参去二十年,岂不浪费光阴?至于西藏密宗之无上瑜伽部,笔者曾自修一段时间,也不相信而抛弃之。笔者因不受限于任何法师、上师,所以可以研读所有佛经,而找出七佛之修行方法、文殊师利菩萨之修行方法、观世音菩萨之修行方法、维摩诘菩萨之修行方法,更能看出六祖惠能之破绽,以及无上瑜伽部之破绽。认真念佛持咒,自能开智慧,不被魔所蛊惑。

智慧很高之菩萨,尚且不走禅定这条修行路线,一般人之累世冤魂尚未超渡完,业障尚未消除,习气未除,佛经又看得太少,走这一条路,魔障重重。地藏王菩萨在占察善恶业报经开示:业障重者,不适合修禅定。只读一部金刚经,是不够的,此所以历代禅师竟然看不出六祖坛经之似是而非之论调。请记住此段:“如果真有五祖弘忍之顿悟法门,只讲一次就让惠能顿悟,释迦牟尼佛就不用说法四十九年了,岂非一点即悟?阿难也不会听法四十九年,尚有许多疑惑不懂之处。”读者只要反复思考这一段,就知道顿悟法门,乃魔说。可怜二千年来,那么多禅师、居士,被剃光头、披袈裟之天魔化身,误了终身。

如果想悟道,最好读一千部佛经,如果做不到,至少必须研读:楞伽经、楞严经、心经、圆觉经、维摩诘所说经、大乘密严经、大方等如来藏经、解深密经、大乘本生心地观经等,轮流流十遍以上,才能判别佛说与魔说。若要证道,就必须读遍所有观世音菩萨之修行经过之佛经,所有释迦牟尼佛之修行经过之佛经,以及文殊师利菩萨传法之佛经,照着修习。笔者考虑到很少人能整天修行,这些佛经又难懂,所以才写本书,把融会贯通三千多部佛经之心得,不藏私的写出来,以此法布施之功德,供养十方三世一切如来,以报答诸佛之加持。

有法师谓:“什么是菩提心?清清楚楚,了了分明的这一念灵觉心即是。”不但误解,更是误导众生!楞伽经都不懂,这一个能知能觉的心,还是妄心。心经也不懂,妄心未灭,意识尚在。参禅一辈子,自以为开悟,其实还是在妄想中打转。释迦牟尼佛从来未曾教弟子参话头、参公案,已走入歧途,不要再浪费有限光阴。如果有哪一位禅师谓已开悟,请徒弟们在他入定时,放鞭炮就晓得,六识未灭。入定功夫多深,敲三下引磬就出定,可见耳识未灭,意识尚在,只是内守幽闲。入定时间虽长,但尚未究竟涅磐。奉劝各位禅师,悬崖勒马,不要再受惠能大师之误导!六祖坛经有大妄语:“善哉!何期岭南有佛出世!,”已违背弥勒佛将降生之佛说,乃魔说。想想看,岂有惠能比释迦牟尼佛厉害之道理?惠能吹牛:“一悟即至佛地。”释迦牟尼佛却不曾教阿难顿悟,岂有此理?此乃破绽之一。二千年来,这么多禅师被误导,走错路还不知道,笔者在此破除二千年来之流弊。使有心修行的人,不至于再被假借禅宗顿悟成佛来敛财的骗子所骗,被骗一点小钱,倒不打紧,可怕的,因而浪费宝贵光阴,甚至沦入魔界,才冤枉。如果是过去已修行很多世的人,当然这一世就不需要跟任何法师学佛,自己都看得懂佛经。但这一世才刚开始学佛的人,怎能修行看个人?很多人有心修行,却被魔众比丘误导,辛苦修行一辈子,还是在六道轮回。还是念佛持咒比较稳当实在,不要妄想一步登天吧!贪速成,就容易被骗。被金光党所骗之人,还不是贪图非分之财才上钩?台湾发生过之低学历骗子,假借禅宗顿悟成佛,骗了很多人之事件,被骗之人也因好逸恶劳,贪速成而上钩。只有魔跟骗子才会说他之证量高于释迦牟尼佛,他们比释迦牟尼佛厉害,能够使人一世成佛。冷静分析思考,应该知道乃骗人的。读者只要读几遍本书,就能分辨。

楞严经之二十五圆通法门,乃二十五位大菩萨、阿罗汉之修行心得。修行者应该详加研究。尤其是最后由七佛之师——文殊师利菩萨加以总评论,此结论可指引正确之修行方向。在此加以解释。

“音声杂语言,但伊名句味;能所非遍涉,去何获圆能。”此段评论,认为从意识思维法则之修法,是不容易达到究竟的。意识内在所生的妄想尘障,必是有所执的,怎可能获得圆通呢?二十年前笔者研读此段,即领悟参话头、参公案,是不可能获得圆通的,因而不浪费时间在没有佛经根据的法门。

“鼻息出入通,现前无交气;支离匪涉入,云何获圆通。”此段评论,从鼻子呼吸之修法,一出一入,出入的中间,不能互相交接,出入支离,不能软连绵不断,怎可能获得圆通呢?所以二十年前笔者就不从数息禅定入门。

“鼻想本权机,只令摄心住;住成心所住,云何获圆通。”此段评论,观想鼻息调气之方法,只是一种巧秒的权宜,不过为了收摄妄想,使它专一系在一点上安然而住。那安然而住的,还是妄心所造成的境界,怎可能获得圆通呢?已明确指出数息禅定,不容易达到究竟。

“持犯但束身,非身无所束;元非遍一切,云何获圆通。”此段评论,持戒的修法,有相的戒律,不能普遍引用于一切处所,怎可能获得圆通呢?戒律乃小乘佛法,中华佛教乃大乘,但却又执着在小乘之修法。只靠戒律约束,既不能超渡冤亲债主,又不能消除业障、习气。只遵守法律,不再犯法,但累世之罪业未除,怎能解脱?戒定慧之修法,真的只有三大阿僧祗劫,那么久远之后,才有可有成佛。不如念佛、持咒才究竟,念佛、持咒先超渡累世冤亲债主,消除累世之业障、习气,增长福德智慧,才是究竟之修法。在渡化众生时,对于刚亲近佛法的人,一开始就要求必须持戒,反而把人给吓跑了。有些法师说,必须持戒,才能念咒语,把有心学法之初学者给吓跑了,反而阻碍佛法之传播。十五年前,笔者曾陪某家电脑公司之协理前往天母听推广素食之老居士之讲经,但一碰面,此老居士就手指此协理,谓你必须马上吃素,否则会死,把此协理气得掉头就走,把好不容易才想亲近佛法之人给赶跑了,太执着之作风,反而妨碍别人之学法。要渡化众生,必须了解对方之心理、根基,因材施教。当初笔者要渡化AB型之外国女人,跟她讲解某大师之小语,反而被嘲笑,讲做人道理,她的祖母还讲得比台湾之法师好,而且基督教也劝人为善,这点做人道理,谁不懂?如果只会讲做人道理,就能当法师,那么她也可以当法师了。道理她都懂,而且从小听到大,问题是只懂做人道理,但却不能改变她的个性。真是一针见血,点醒笔者,必须有法门可改变个性,才有用。做人道理,小学老师就能讲得很好,犯人也知道做人道理。为了改变她的古怪个性,笔者几乎把几百个神咒用来实验,后来终于试验出,除三毒习气陀罗尼之效果最好。被埋没二千多年之殊胜神咒,终将利益广大众生。江山易改,本性难移,可见要改变个性、不良习气之困难。除三毒习气陀罗尼,终于把喜欢飙车,极端自私,狂傲不训之狒狒(她的绰号),整个改变。跟她讲做人道理,她都很不耐烦,要她持戒,更不可能。还是必须证明佛法的利益所在,才能使人有兴趣学法。当初在使她及她朋友相信佛法及六道轮回后,她们并不关心死后往哪里去,却提出是否有法门能够使她们变得更加漂亮,有的话,她们就会认真修,三千多部佛经也没有提到过有可使女人更加漂亮之法门,笔者灵机一动,既然药师佛先圆满众生之愿望,就教她们念药师佛圣号以及念药师灌顶真言,并祈求药师佛圆满她们之愿望,半年后,人家都说她们之皮肤比以前光滑,人看起来也比以前漂亮,身体健康,活力充沛。她们对佛法因而更有信心,愿意多修其他法门,二年后,她们竟然自行戒除肉类、皮鞋、皮衣、烟酒,根本不需要强制她们,乃因缘成熟。但是如果一开始就要求素食、持戒,早把她们吓跑了,怎可能渡化她们?可见念佛、持咒才是佛法之精髓所在。

“若以识性观,观识非常住;存心乃虚妄,云何获圆通。”这段评论,说明观察识性的作用,这个能观与所观的识性,并非经常永住的。存心去观察识性,也是一种虚妄的现象,怎可能获得圆通?

“我今白世尊,佛出汗娑婆界,此方真教体,清净在音闻;欲取三摩提,实以闻中入。离苦得解脱,良哉观世音;于恒沙劫中,入微尘佛国;得大自在力,无畏施众生。妙音观世音,梵音海潮音;救世悉安宁,出世获常住。我今启如来,如观音所说,譬如人静居,十方俱击鼓,十处一时闻,此则圆真实。目非观障外,口鼻亦复然;身以合方知,心念纷无堵。隔垣听音响,遐迩俱可闻;五根所不齐,是则通真实。音声性动静,闻中为有无;无声号无闻,非实闻无性。声无既无灭,声有亦非生;生灭二圆离,是则常真实。纵令在梦想,不为不思无;觉观出思惟,身心不能及。今此娑婆国,声论得宣明。众生迷本闻,循声故流转,阿难纵强记,不免落邪思,岂非随所论,旋流获无妄。阿难汝谛听,我承佛威力,宣说金钢王,如幻不思议,佛母真三昧。汝闻微尘佛,一切秘密门,欲漏不先除,蓄闻成过误。将闻持佛佛,何不自闻闻。闻非自然生,因声有名字。旋闻与声脱,能脱欲谁名。一根既返源,六根成解脱。见闻如幻翳,三界若空华,闻复翳根除,尘销觉圆净。净极光通达,寂照含虚空;却来观世间,犹如梦中事。摩登伽在梦,谁能留汝形。如世巧幻师,幻作诸男女;虽见诸根动,要以一机抽。息机归寂然,诸幻成无性。六根亦如是,元依一精明,分成主和合。一处成休复,六用皆不成。尘垢应念销,成圆明净妙。余尘尚诸学,明极即如来。大众及阿难,旋汝倒闻机,反闻闻自性,性成无上道,圆通实如是。此是微尘佛,一路涅磐门。过去诸如来,斯门已成就。现在诸菩萨,今各入圆明。未来修学人,当依如是法。我亦从中证,非惟观世音。诚如佛世尊,询我诸方便,以救诸末劫,求出世间人,成就涅磐心,观世音为最。自余诸方便,皆是佛威神,即事舍尘劳,非是长修学,浅深同说法。顶礼如来藏,无漏不思议。愿加被未来,于此门无惑。方便易成就。堪以教阿难,及末劫沉沦。但以此根修,圆通超余者,真实心如是。”

七佛之师——文殊师利菩萨之偈,乃楞严经之精华。二十年前,笔者从中领悟几点:一、不从一般打坐禅定修,并非究竟法门。二、不从持戒修,并非究竟法门。三、不参禅、不参话头、不参公案,内尘妄想,并非究竟法门。四、必须先修观音法门,先找出所有有关观世音菩萨之佛经。五、必须先修文殊师利菩萨之法门,先找出有关文殊师利菩萨之所有佛经。六、阿难尊者之程度,尚不够格当师父,就算六祖惠能、达摩之传承若真的是来自阿难,也非究竟,所以六祖坛经不足师法。

笔者在二十年前从此偈之领悟,使笔者找到正确之修行方向,而不走入歧途。在研读所有有关观世音菩萨以及文殊师利菩萨之修行经过、修行心得、修行法门之佛经,发觉此二尊古佛,都是修习神咒(陀罗尼)而成就的。所以笔者就跟着修同样法门。后来虽然有天魔化身在讲观音法门,说成观世音菩萨乃听海潮音而成就的,就唬不了笔者,如果在海边听海浪拍岸的声音,就能成佛的话,那么渔村的村民,岂不都成佛了?听海潮音怎能超渡冤亲债主?怎能消除业障?常在沙滩看大海发呆的人很多,还不是都有因果病。

讲耳根圆通的人很多,听的人也多,但却很难下手。因为基础不够扎实,要做到“不应住声生心” ,乃相当困难,因而很多人修,却修不成。楞严经是很重要的一部经,但世尊之佛法,却必须融会贯通很多部佛经。金刚经所提之“不应住色生心,不应住声香味触法生心,应无所住而生其心。”诵金刚经一辈子之法师或居士,却做不到,乃因修“止”的功夫尚不够,圆觉经之要义要抓到,而且还必须有陀罗尼之帮助,观世音菩萨乃持诵陀罗尼,闻神咒之声音到忘我,这并非一蹴可及,须长期修行。笔者乃先制心一处,意守眉心,念咒语,念到忘我,念到后来对声音不起攀缘,不住声生心,不起妄想,到后来又哪来的声音?日久功深,妄想识灭,六根返源,七识俱灭,名为涅磐。累世所杀的冤魂,若已经全部超渡走的读者,每天六个钟头,十二年内有可能修到此程度。如果能够同时意守眉心及丹田,止住妄想之功效更大。吸收别人成功的经验,可以缩短自己这摸索时间,也才不会走入歧途。当然刚开始修,要一边念佛或持咒,一边意守眉心或丹田,对初学者可能不容易,但只要努力加上耐心,早晚有一天会突破瓶颈的。业障重或已有重病缠身,意守眉心,有困难,那就先单纯地念,不用意守眉心,等几年后业障消除,才意守眉心。

念佛、持咒,必须念出声,念佛多年,与佛相应,则默念也可。但咒语必须念出声,因为咒语乃利用音波之组合,产生神秘之力量,咒文不能解释,至于为何如此组合能产生力量,只有佛的境界,才能了解。只要知道每一个神咒之功效在哪里,刚好适合自己所祈求的愿望即可。音波真能产生力量,悦耳的歌曲都能令人着迷。笔者在学生时代,最喜欢的歌曲,乃英文歌:老鹰之歌。几乎百听不厌。台大毕业后,从事拓展外销业务时,在南美洲拓展市场,接洽当地进口商,第一次到秘鲁,才发觉此歌曲,原来乃从世界上最高海拔的湖泊之印第安部落传出来,配上英语歌词。在秘鲁停留期间,每天在餐厅,都不忘向驻唱之印第安人歌手点唱此歌曲,陶醉在歌声中。多少歌星就凭着悦耳之歌声,赚取大把钞票。可见音波之力量。何况佛乃宇宙最伟大之作曲家,竟然能够组合神咒,神咒之声音竟然能够超渡鬼魂,消除业障,增长福德智慧等诸功能,这可是其他宗教所无可比拟。希有世尊!

初学者难免有疑惑,怎么嘴巴念念有辞,就有效?要探勘领域,还是必须先假设有此可能,进而去求证。二十年前,笔者就是先相信佛经所说,照着修,后来都能证明其效果。要不然,笔者干么不看电视,而把休闲时间用在念佛持咒,因为时间证明佛法乃真实不虚,所以笔者不愿意浪费人生有限的光阴在看电视、打麻将等。

你要补习英文,补习班也要先测验一下你的程度如何,该从哪一级读起。有些科学家提及华严经、心经、金刚经的境界那么高,怎么很多佛教徒的业障未消,身受因果病的折磨,连基础都没有,就像是小学生在读大学、研究所的课程,当然不懂,徒然浪费一生。所以他们认为笔者所教导的,循序渐进,才是有智慧的,一步登天的修法乃愚痴的。

 

第六章  纠正似是而非的论调

 

有些妨碍佛法之传播之似是而非的论调,必须加以纠正,以免误导众生。

一、太虚大师之所谓:“人成即佛成”,使很多佛教徒误以为,只要做人成功,即可成佛。结果还是在六道轮回。严格地说,还是误导众生。应该是以正确之法门来改变人心,去除人性之弱点;在修行的过程中,自然逐渐会去除贪心、嗔怒心、痴心、自私心、忌妒心、残忍心、不良习气等,乃修行佛法后,自然之转变。但若以讲做人道理,用的乃孔子那一套,只能改变有善根的人,对于顽劣、愚痴的人,就没有效果。即使对有善根的人,对于顽劣、愚痴的人,就没有效果。即使对有善根的人有效,但易造成他们认为只要做人好就可以了,而不认真修习佛法。使很多人自以为学佛,结果并未解脱六道轮回,已违背佛菩萨救拔众生脱离轮回之悲愿。

二、“佛来佛斩,魔来魔斩”,此论调只适用于禅定,因为不能分辨,一概不理。但在念佛、持咒法门,此论调乃不正确,因为许多佛经提及,在修习文殊师利菩萨之法门,虚空藏菩萨之法门,大势至菩萨之法门,普贤菩萨之法门等,菩萨会现身指导修行者。七佛之师显灵指导,若也佛来佛斩,不理睬,岂不可惜?失去大好机会。

三、“不持戒不能持咒”,乃不正确,文殊师利菩萨在楞严经之总评论,已明白开示,戒律并非究竟之法门。笔者即未持戒,但已学过上千的神咒,效果很好。只要有心修行,就该鼓励,何必执着在形式上的持戒,持咒修行自然摄心为戒,长期持咒修行的人,肯定比只持戒之人来得慈悲。不要因为自己持戒,就认定每一个人必须持戒,那只是小乘之修行方法,不要把初学者吓跑,怎能普渡众生?

四、“必须经过上师灌顶,才能持咒。”此论调乃上师有私心,把佛法当成自己的,必须得到供养才传法。持此论调之上师,一口气不再,将堕入畜生道,当牛马驴骡来还众生之供养。以盗法罪吓人之上师,妨碍佛法之流通,将必须受到阎罗王之审判,神通也逃不掉。还是去除私心,把所学倾囊传授给任何想学佛法之人,即使是穷得无力供养之人,也应该传授。如果还要看供养之多少才传法,那怎能算是弘扬佛法,普渡众生,好像在做生意。这种作风怎能渡尽众生?应该把所有法门都刊载在书本中,四处赠书,使穷人也能得渡。

五、“一门深入”,若对终日为生活奔波,没有太多时间修行之人来讲,能修行一个法门已不容易,总比不修行好,则此论调可成立。但对有时间修行而且上求佛道之人,则此论调乃不正确。历史上已证明,一门深入之修行者,违背华严经之开示,因而导致无法融会贯通,容易被误导。只读金刚经,被六祖坛经误导,还不自知,缺乏分辨是非之能力。如果历史上,禅师都研读一千部以上之佛经,就不会走入歧途,浪费毕生的光阴。“法门无边誓愿学”,念给佛菩萨听,却没做到,岂不是在蒙骗佛菩萨?

六、“必须穿海青才能念佛持咒”、“必须在佛像前才能念佛持咒”,“晚上不能念佛持咒”、“在卧房不能念佛持咒”,这些论调都会妨碍佛法之流通。大多数人必须为生活奔波,路边摊贩、开店的人、上班的人等等,怎能在工作场所穿海青?其实可利用没客人时念佛持咒,念短咒,客人来再暂停,每天善用空档时间,也可累积念不少遍。只要精进念佛持咒,早晚有一天能跟佛相应,佛像只是一种象征,并非佛的法身,所以没有佛像也可念佛持咒。笔者在修行头十年,家里也没佛堂,即使出国拓展业务期间,也是利用在车上、在机场候机时、在飞机上、在饭店房间等等场所念佛持咒。哪有晚上不能念佛持咒之道理?若晚上怕鬼,更该持咒。住饭店时,不在卧房念,要在哪里念?并非全世界到处都有寺庙。即使在有寺庙之城市,白天忙着谈生意,只有晚上在饭店念。卧房不能念之观念,乃假学道的人认为卧房乃男女做爱的地方,认为因此对佛菩萨不敬。此乃虚伪的观念,我们每一个人都是父母交配所生,传宗接代的行为应该是神圣使命,怎么却认为肮脏呢?那么假学道的人,岂不是肮脏的?恭不恭敬,在于心,不在于形式。只要心存恭敬即可。笔者以前在外国客户来台湾下订单,停留台湾期间,有时碰到星期天,总不能不带外国客户出去走一走吧?有时带客户到海水浴场游泳,只有利用客户在海里游泳之空档,在海滩上念佛持咒,当时只穿游泳裤,心无挂碍,穿游泳裤当然可以念佛持咒,即使洗澡时,也可念佛持咒。佛菩萨反而会赞叹我们很精进,再忙都不忘念佛持咒,在念佛持咒十年后,太太看笔者之改变,才把楼上改为佛堂。二十年前刚念佛持咒时,笔者既无佛像也无海青,有空随时随地念,才念佛持咒七天,就蒙阿弥陀佛之显灵灌顶,那可不是人造的佛像!学佛乃希望得到解脱,若以凡人之观念来束缚自己,太执着。反而反其道而行,妨碍修行。

佛经并未记载炉香赞、引磬、木鱼、打鼓等,所以笔者一向不念香赞,也不用引磬、木鱼、鼓。随时随地皆可念佛持咒,出门还带这些并非必需品,多麻烦,平添挂碍。念珠在古时候,乃计数器,现代变成装饰品,讲质料。其实贵重的念珠,对修行并没有任何帮助。只要能计算次数即可,机械式计数器或电子式计数器也可以。西藏密宗因为早已混入婆罗门教之修法,才会使用天珠、水晶等。正统之佛法,不会在心外求法,佛经根本找不到所谓磁场说,释迦牟尼佛并未教徒弟使用矿石来修行。别走偏了。

供养法师,也不应该供养名贵汽车或名表,破坏佛对出家人之规范,引起社会大众误以为:出家法师尚有虚荣心、贪心,因而不想学佛。纠正一些偏差论调与观念,以提醒修行者不要走偏了。如此供养,反而造了恶业。

传说释迦牟尼佛乃夜睹明星而得道,哪有那么容易?其实佛经记载,释迦牟尼佛在雪山修行,空王如来现身,传授佛心中法门,以及如来手印给释迦牟尼佛,经过精进修持佛心中心法门,终能击退魔军,找回本来面目。第一集提到过此不普传法门。笔者已修习佛心中心法门,并等到使用如来手印之许可。但佛经提及此法门之传授,必须慎重。若有精进修行者,修满本书第一集第九章之超凡入圣四阶段修行,并发愿要生生世世转世,继续弘扬佛法,普渡众生,则笔者将不保留地传授此殊胜之成佛法门。成佛乃早晚之事,但需效法地藏王菩萨之悲愿:众生渡尽,方正菩提。此法门可在普渡众生,遭遇困难时,调动十方一切菩萨、十方一切金刚、十方一切龙王、玉帝、四大天王、药叉大将、阎罗王等。还有其他不可思议之处。本段对初学者或已学佛多年者,宛如神话故事。在修满超凡入圣四阶段后,自然百分之百相信。此法门来自:佛心中心经。

本书第一集第九章之超凡入圣四阶段修行,曼殊室利菩萨五字心真言、大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼、一切佛母最上陀罗尼、一字佛顶轮王等四种陀罗尼,都是佛经所记载之成佛陀罗尼。但是并不像六祖惠能之“一悟即至佛地”这么吹牛。修持这些成佛陀罗尼,自然就会按部就班,从消除业障、增长福德智慧,以至证到初地菩萨果位,再从初地菩萨升到二地菩萨、三地菩萨、四地菩萨、五地菩萨、六地菩萨、七地菩萨、八地菩萨、九地菩萨、十地菩萨、等觉菩萨,以至佛地。众生皆有佛性,但要超渡完累世冤亲债主,消除累世业障,消除习气,可不容易,并非领悟到道理,即心即佛,马上顿悟成佛。笔者不厌其烦地分析、举证,乃不忍心看众生被误导而浪费毕生之努力。

大般涅磐经,确有世尊付嘱大迦叶尊者之记载。释迦牟尼佛离开人间后,由大迦叶尊者主持佛经结集。但大迦叶尊者却为何把“拈花公案”结集成佛经?乃违反常理。佛经并未有此一说。此说乃是南宋时代,悟明法师这一位魔众比丘所杜撰出来。此魔众比丘,在他所编之聊灯会要之迦叶传,记载:“释尊于灵鹫山登座,当其拈花默然之际,大众俱不解其意,惟独摩诃迦叶破颜微笑,世尊乃当众宣言:‘吾有正法眼藏,涅磐妙心,实相无相,微妙法门,不立文字,教外别传,付嘱摩诃迦叶。’”此“拈花公案”,就使后代修行者,参来参去,参一辈子,还在瞎猜,一生心血都白白地葬送。其实,破绽之一,大迦叶尊者只不过是阿罗汉,法会中所有菩萨之程度都比大迦叶尊者高,岂有菩萨不解其意,反而是程度较低之阿罗汉才了解,岂有此理?破绽之二,三千多部佛经已拥有许多成佛法门,又何必不立文字,教外别传?此说便于天魔化身之禅师误导众生!破绽之三,若有顿悟成佛法门,释迦牟尼佛又何必修行那么多世才成佛?如果像五祖弘忍指点几个小时就能使人顿悟,世尊又何必说法四十九年?

汉朝安世高法师传至中国之三十四部佛经中,大安般经,主要乃叙述坐禅时如何行数息观,以摄心入定的法门。数息观乃小乘禅法,楞严经中,文殊师利菩萨之总评论,已认定并非究竟之法门,七佛之师已有明确开示,但在台湾却尚有很多法师、居士,把数息观禅定当成顿悟法门,浪费毕生之宝贵光阴,结果非但成不了佛,连菩萨都达不到,并未究竟解脱,死后尚需在六道轮回。不要自欺欺人,自误误人,回头是岸!知错不改,误人必须承担因果。禅定易被魔所摄而不自知,二祖慧可,在楞伽师资记卷一,慧可之自渡谬论:“若精诚不内发,三世中纵值恒河诸佛,无所为,是知众生识心自渡,佛不渡众生。佛若能渡众生,过去逢无量恒沙诸佛,何故我等不成佛?”此谬论竟说佛不渡众生。众生太难渡,佛要渡众生,但基本上,如果有幸能遇到佛法跟善知识,但因自己之固执、所知障,而不接纳佛法,排斥善知识,乃因缘不成熟,不能怪佛不渡你,能渡的人先渡,要渡尽众生,需要很长之时间,但我佛慈悲,不舍众生。观世音菩萨、文殊师利菩萨、普贤菩萨、维摩诘菩萨、地藏王菩萨之化身,不断在人间奔波渡化众生,不少人得到帮忙。要渡化固执的人,并不容易。笔者渡化本书提及之外国AB型女人,前后用了六年,用掉不少出国旅费。用了六年渡化一个顽劣不堪之怪人,虽然她已每天修行,但哪有那么容易就成佛?二祖慧可之“何故我等不成佛?”分明没有耐心,因而想自渡,一步登天,顿悟成佛,心态已有问题!已开始走偏了。二祖慧可、三祖僧璨,以楞伽经修行。楞伽经是一部很重要的佛经,其要义有:“妄想识灭,名为涅磐。”已明确开示,必须修到去除妄想识,已灭除第七末那识,才是涅磐境界。但是再好的佛经,只一部佛经是不够涵盖博大精深的佛法的。只读楞伽经,不读般若波罗蜜多心经,就容易误以为已证悟了。楞伽经已提示妄想识灭,但如何辨别妄想识已灭,心经之无眼耳鼻舌身意,六识全灭时,才是第七末那识这个妄想识或称分别事识灭除之证明,所以入定时,有必要请医生来鉴定是否真的六识全灭,也就是身体之神经系统暂停功用。只读楞伽经,不读楞严经,未注意到楞严经中所记载之文殊师利菩萨的总评论,七佛之师认为禅定并非究竟法门,所以想以数息观禅定来求取涅磐,导致二千年来没有一位禅师修到涅磐境界,修到四禅而有神通的禅师却不少,但是有神通并不是解脱轮回,还在六道轮回中。必须能入定到涅磐时,阿赖耶识(俗称灵魂)才会有变化,有漏种子灭除,才不受业力牵引。可怜二千年来很多法师跟居士,浪费了一生的光阴,却还是在六道中轮回,再有名,又有何用?没有找到正确的修行法门以修到五蕴皆空,究竟涅磐;却整天在谈心是佛,是心作佛,但却达不到,终生在空谈,妄想顿悟成佛,结果还是在六道轮回,反而不如念佛法门之实在。以小乘之禅定法门,怎可能即世成佛?

五祖弘忍谓:“但持金刚经一卷,即得见性,直了成佛。”若如此,二千年来诵持金刚经之法师及居士,少说也有数十万人,那岂不是有数十万尊佛出世?岂不是跟佛经相抵触?佛经所记载,在释迦牟尼佛走后,弥勒佛降生前,并未有佛出世。事实上,也是佛经才正确,二千年来,害了那么多人,白忙一生。六祖惠能谓:“外修觅佛,未悟自性,即是小根人。”已很狂妄,把念佛法门之念佛人当成小根人。事实上,念佛人仰仗佛力,往生净土,解脱六道轮回的人不少,强调自力自渡,顿悟成佛的禅宗修行人,却没有一个人解脱六道轮回,有些被魔所摄,沦落魔界;有些仍在六道轮回,禅定到四禅所得到之神通,敌不过业力,神通广大,却还是摆脱不掉六道轮回。眼高手低之修行,以小乘禅定,妄想一步登天,误尽苍生,却被吹揍成已成佛作祖,其实乃千古罪人。过度强调自性,惠能谓:“三世诸佛,十二部经,亦在人性中本自具有。”导致大家都在谈心,谈自性,谈顿悟,三千多部佛经没人研读,对中华佛教之伤害很大。很多法门没人修而失传。许多陀罗尼保存在日本,战后反而有中国大陆之法师前往日本学习东密,东密之法门却是在唐朝时由中国传到日本的。受到禅宗顿悟成佛之魔说之摧残,唐朝以后,甚多法门,甚多佛经因而失传。到了明朝以后,顿悟法门也修不出成果,禅宗因而衰微,转向修念佛法门的人愈来愈多,真是老天有眼,中国之佛经反而被日本人搜集而保存在日本。不过在台湾又陆续发生骗子们标榜一世成佛,来蛊惑大众,也是都标榜禅宗顿悟,天魔老是喜欢渗透禅宗,因为人性贪速成,贪捷径,好逸恶劳之故。

读者只要把本书多读几遍,就能分辨佛法、魔法,分辨佛说、魔说,又有来自佛经之正确法门可修,就不会走入歧途。希望大家都能有耐心地修行,只要有恒心、毅力,又有正确之法门,总有成就之一天,天底下没有不劳而获的。

教禅七之禅师,参禅及禅定一辈子,也该鉴定自己是否真正解脱,应请医生检查入定时之状况,如果神经系统尚有反应,尚有意识,尚有眼识、耳识等,就不是五蕴皆空,未到涅磐,死后将继续在六道轮回,来世若迷失,未能听闻佛法,这一世的苦修都白白浪费掉。经过用心经、楞伽经鉴定,若已知自已所修及教人修的禅定、参话头、参公案,并非究竟解脱之法门,就不要继续教此种法门来害人,有心修行的佛教居士,也是为了追寻解脱六道轮回之目标而苦修,误了众多居士之果报,将堕入三恶道。快快回头是岸,改修真正大乘佛法——念佛持咒吧!汉朝安世高法师传至中国之禅定,乃小乘佛法,跟泰国、缅甸所修相同,跟道教、婆罗门教所修也略同,跟西藏之大手印也略同,乃与外道共通法,并非成佛法门,否则道教、婆罗门教、藏密,甚至练内功的,岂不早就成佛了?而且靠自力自渡,容易被魔所摄。为何教禅定的法师绝大多数死于因果病?

本书之成佛陀罗尼法门,都是佛经有记载,而且是过去诸佛曾修习过之法门。

笔者乃真的不忍心看到有心修行的众多居士走错路,而浪费一生宝贵的光阴。并非为了标新立异,求取名利。虚名如浮云,太多赚大钱的机会都能放得下,乃为了完成普渡众生的愿。任何程度的修行者,持咒都能往上提升,没有悟错的风险。

修行要稳扎稳打,第一步还是要把修行的障碍消除掉,先超渡完婴灵及冤魂,否则半途就被报复死了。八万四千种法门中,还是观世音菩萨、文殊师利菩萨的持咒法门最适合众生,初学者也要念大悲咒,菩萨也可念大悲咒。在佛经中提及释迦牟尼佛教初地菩萨诵持哪种神咒,二地菩萨乃至十地菩萨都该持咒。有些人讲的太高,讲错了,反而犯下误导众生的罪。

修习本书的师兄、师姐中,较为精进的,将继弥勒佛之后,陆续成佛,佛非妄语者,既然修对成佛法门,终有成佛之一天。他们成佛时,笔者还在苦海继续渡众生,反而比他们晚到。不断转世,每一世之姓名都不相同。名称并不重要,重要的乃每一世渡了多少人。所渡化之人,必须真正有在念佛持咒,如果追求虚名,想成为一代宗师或佛教界领袖,广收信徒,但却未认真教导每一名信徒,死后势必堕入畜生道,在世时受困果病折磨。所以笔者并不想当大师父。

禅宗之顿悟成佛的伟大梦想,乃受到法华经提婆达多品之影响,玄觉禅师在证道歌提出了“是则龙女顿成佛,非则善星生陷堕,”因而认为龙女以八岁之年龄,就能成佛,所以禅师也认为他们也能顿悟成佛。可惜这些祖师未解如来真实义。在此引用法华经,并透露法华经未明白提示之奥秘所在。法华经提婆达多品有一段:“文殊师利言:‘有娑竭龙王女,年始八岁,智慧利根,善知众生诸根行业,得陀罗尼,诸佛所说甚深秘藏悉能受持。’”这一段,若未标示正确之逗点所在,就可能忽视了“得陀罗尼”这一句,龙女乃得到神咒,此神咒法门乃不普传之佛心中心法门。释迦牟尼佛来人间,重新修行,碰到瓶颈,后来空王如来传授此殊胜之陀罗尼法门,而成佛。并非一般小乘禅定所能到达。研究禅宗历史,读者就会发觉,禅宗祖师们读的佛经没几部,达摩、二祖慧可、三祖僧璨都只读楞伽经,四祖道信除了楞伽经,尚认同念佛法门。三祖僧璨受到修持法华经之法师之影响,得知龙女成佛之典故,并未深入研究,就以为成佛很容易,顿悟成佛之思想开始进入禅宗,五祖弘忍以后又改金刚经。楞伽经、金刚经都是很重要之佛经,但尚不足以涵盖博大精深之佛法,好比瞎子摸象,摸到的部位并非全部,因而钻入牛角尖。要真正了解佛法,至少要研读一千部以上之佛经。

笔者在发愿要帮忙十方三世一切如来、四大菩萨完成弘扬佛法、普渡众生之悲愿后,是否真心,是骗不了佛的。接着就被指引,接触此部佛经,只靠文字叙述,要打手印,乃相当困难,而且容易弄错。后来阿閦佛示现如来手印。笔者在修习此法门一年后就曾入定到五蕴皆空,六识、七识全灭,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界乃至无意识界。只有修习此法门才可能很快成佛,但也是很多世修行之结果。像二祖慧可,怪佛不渡众生,二祖慧可只想成佛,只想解脱,却无普渡众生之悲愿,自了汉之心,是得不到诸佛之许可,所以无缘学到此法门,自力自渡还是不可能解脱六道轮回的。

笔者并不想成佛,只是看到众生在六道沉沦,想助众生一臂之力,以脱离苦海。只顾自己的自私心态,再怎么苦修,也成不了佛。想顿悟一世成佛,保顾自己,不渡众生,慈悲心不足,自私心未除,结果只得到神通,却逃不掉轮回。

不想成佛,只想渡众生,反而悉能受持诸佛所说甚深秘藏。只看到龙女在那一世,年纪只有八岁就成佛,但却未看到龙女累世修行,累积了那么多世的修行,刚好那一世因缘成熟而在那一世成佛,也是渐修的。

若只看到释迦牟尼佛来人间那一世就成佛,而误以为顿悟成佛,也忽略了释迦牟尼佛经过累世修行,才有成佛之一天。

禅宗之这些祖师,不想累世修行,其心态只想自渡,并未有菩萨之慈悲心,并未累世行菩萨道,福德、智慧不足,想一世顿悟到菩萨果位,都不可能,想一世顿悟成佛,乃伟大但不可能的梦!没有累世修行,消除业障,增长福德、智慧,并且行菩萨道,因缘未成熟,当然不可能只修一世就顿悟成佛。只想自己顿悟成佛,却不愿累世行菩萨道,其心尚不如慈济功德会之委员、志工的慈悲心。这些禅师也因为没有菩萨之慈悲大愿,而不能成就。罗马不是一天造成的。没有菩萨之悲愿,成不了佛。

笔者也是多世修行,要不然也不可能有智慧,在没人指点之下,而能深入经藏。智慧乃多世修习佛法之果报,并非父母遗传的。笔者在小学、中学时代,国文课文,只要读一遍,就背起来,此所以老师评语:智慧超群。因而读书就比同学轻松。同父母所生之姐妹,就没有这种智慧。有些人认为,可能是因为家父乃医生之故,能考上医科的,乃较为聪明。其实,家父一直认为其智慧低于笔者,可见智慧并非遗传的。没有多世修行,也不可能在这一世才刚开始修行七天,就在念佛时,得到阿弥陀佛之灌顶。之后,并且常有奇迹,加强笔者之信心。在接触到佛心中心法门之佛经时,佛经中提及没有佛之允许,即使菩萨、金刚等。都不能使用如来手印,但此法门又必须配合如来手印,又没有任何法师或上师知道如来手印,正在想,不知如何修起?却又蒙阿閦佛示现,才知道如何打如来手印,因而能够修习世尊修习过之法门。

笔者可怜苦海中之众生,只想渡化众生,解脱六道轮回,并不想那么快成佛,却反而能得到殊胜的成佛法门。不过笔者却不想修习其中之成佛路线,只想在行菩萨道时,有时能够召唤十方一切菩萨、天主、天王、金刚、龙王等。不想成佛,却能得到不普传之殊胜成佛法门,乃因发愿普渡众生,行菩萨道。禅宗祖师急着想一世成佛,却得不到成佛法门,小乘禅定并非成佛法门,乃因没有渡众生的愿。自了汉的心态。可见还是必须累世行菩萨道,才能增长福德、智慧,急也急不来。

持咒后,回向给法界众生,乃不务实际,法界众生无边无际,功德回向给法界众生,自己之冤亲债主能分到多少?根本不够分!回向给法界众生,是慈悲,但要先衡量自己之能力。譬如说,读者如果积欠债主一千万元,而每个月赚的钱,扣掉生活费,本来每个月可以还债主十万元,九年就可还清,可能债主尚能接受。但如果不分期还债,却跟债主说,为了慈悲,所以所赚的钱,拿去捐给慈善机构,债主不气得杀您才怪!欠冤亲债主的不先还,却先给法界众生,冤亲债主怎能同意?这也是很多居士虽然认真持咒多年,却还是有因果病缠身之故。先把自己之冤亲债主全部超渡完,自己之业障除尽后,再开始量力而为帮忙别人,这才是务实做法。

五祖弘妒忌谓:“千经万论,莫过于守本真心。”认为言说教法本身并没有多大意义,它的意义要从人的内心世界中去寻找,要靠自心去悟。因而教人莫读经,莫共人语。好像很有道理?但所有佛经并没有如此修法,楞严经中,文殊师利菩萨之总评论,已开示,从意识思维法则之修法,是不容易达到究竟的。意识内在所生的妄想尘障,必是有所执的,怎可能获得圆通。靠自心去悟,这个自心乃是肉体之妄想心、分别心,也称做第七末那识,自己去悟,就是在妄想中打转,已违背了楞伽经、心经之要义。又教人不用读佛经,直接靠自心去悟。真是魔说!害人一辈子浪费掉,并且使三千部佛经没人读。只读一部佛经,不应该当法师。严格地说,要当法师,必须研读一千部佛经,才不会走偏,才能融会贯通,才不会误已误众生。

请法师们不要只诵经,请仔细研究经文之每一句之内涵及启示。只要研究透彻本书所提及之每一部佛经,自然能鉴定出禅宗之顿悟成佛乃大妄语,也可看出西藏喇嘛教之即身成佛也是大妄语。还好中华佛教只要把违背佛经之顿悟成佛之妄语去除,毕竟还有三千多部佛经之依据,振兴佛教乃指日可待。

希望法师们体会法华经方便品:“终不以小乘济渡于众生。……若以小乘化,乃至于一人,我则堕悭贪,此事为不可。”改以大乘之念佛持咒法门渡化众生,振兴佛教。

地藏经所提及之“回向法界”,并非持咒回向法界众生。天天诵经,细节却未注意到,此所以走偏了。承担别人的业障,谈何容易!

 

第七章  不要盲目崇拜

 

释迦牟尼佛在佛经早有预言,后世将有天魔化身混入寺庙,身穿袈裟,外表乃正统法师,却暗地里扭曲佛法,误导众生,走入魔道或浪费一生之苦修,却修错法门,甚至愈修行愈惨,因而道心退转,背离佛教。所以混居在寺庙内之魔众比丘(天魔化身),比寺庙外之邪门歪道,还要可怕,因为众生研读的佛经太少,很难辨别似是而非的论调与法门。

北魏国师流支三藏,虽贵为国师,有皇帝之撑腰,其心却如蛇蝎,忌妒达摩,几次谋害达摩,后来终于毒死达摩。流支三藏乃典型的天魔化身,运用政治力量,追求权利、地位、排除异已,残杀无辜,身穿袈裟,却比土匪还可恶。出家人还贪名、贪权势、贪地位,结合政治,巴结皇帝,可见贪心未除,哪有真正修行?流支三藏已严重违背佛的遗教,这只天魔化身,一边翻译佛经,一边违背佛经。死后堕入地狱,当时权势很大,但也难逃后代之历史评论。当国师,已违背佛的遗教。

所以有政治力量在哄抬之法师,乃贪图名利、权势、不值得盲目崇拜。

二十年前,笔者在修习西藏密宗时,刚开始也受到喇嘛之影响,而以为莲花生大士乃第二尊佛。西藏人之神话一大堆。很多人就这样盲目崇拜,把西藏之所谓成就者当成佛,而不从释迦牟尼佛之佛经去探讨。笔者却一直不断研究佛经,发现西藏人之即身成佛,根本抵触佛经,乃大妄语。并且发现西藏喇嘛教之很多法门并非释迦牟尼佛住世时所传。拙火定、太阳神功、月亮神功、宝瓶气功等,其实乃印度之瑜伽术。释迦牟尼佛住世时,并不传授此种小法,称之为乐小法者。此类瑜伽术可以健身,但并不能使人解脱六道轮回,所以不能称之为佛法。财神法、印度婆罗门教之法门,佛经并未有这种法门。

莲花生大士乃西藏之国师,也是有政治力量之哄抬,西藏人把他神化为第二尊佛,违背佛经所明示;弥勒佛降生前,并未有佛出世。即使等觉菩萨乘愿再来,也应该以弘扬释迦牟尼佛所传之佛法,怎么莲花生所传的,却不是释迦牟尼佛之佛法。莲花生所传之无上瑜伽部,号称即身成佛,不但违背佛经,况且大圆满法之成就者,在入定时,看到明点、金刚链等,乃妄想识未灭,五蕴未空,已违背心经、楞伽经。尚未究竟解脱,连菩萨之境界都尚未到,怎能说是成佛?有神通又有何用?还不是在六道轮回中!中国历代禅师修到四禅天,还不是有神通,但也还在三界。如果不盲目崇拜,莲花生应该也不能称之为大士。西藏人吹牛,他们的喇嘛教乃最高之金刚乘,可即身成佛,像开跑车。西藏人说中国之显宗乃坐牛车。严格说,西藏密宗并非纯粹佛教,根本不该称之为密宗,应该称之为喇嘛教。除非彻底整顿,把口耳相传,没有释迦牟尼佛之佛经之根据之婆罗门教法门,以及瑜伽术都排除掉,才能称之为佛教。就像道教、一贯道虽然也拜观世音菩萨,但也不能称之为佛教。

二千年来,佛教已被天魔化身所渗透,邪说误导众生。难怪释迦牟尼佛在世时,在讲:佛心中心经时,佛一直长吁短叹,已看到后世天魔化身渗透佛门,误导众生。佛心中心经之法门,乃为了救拔众生,在末法时代维系佛法,振兴佛法。

其实,传至中国、日本之佛经乃纯净之佛经,并不像西藏之混入瑜伽术以及婆罗门教。只可惜被禅宗之顿悟成佛之魔说所摧残,导致离经叛道。再加上分宗派而不能融会贯通。寺庙内只剩下十几部佛经在流传,三千多部佛经被埋没了二千年。只要能融会贯通三千多部佛经,就有振兴佛教之希望。佛教之振兴,在于出家人以及居士不再盲目崇拜,一切以佛经为根据,祖师之传法,若经不起佛经之鉴定,就应该视之为魔说。任何祖师若偏离佛经,就有可能是天魔化身之魔众比丘。没有佛经根据之口耳相传之法门,就有可能是魔法。不要以为穿袈裟之祖师,就一定可靠。可不可靠,要鉴定他所传的,是否有佛经之根据。末法时代,还是依法不依人,以佛经为依归,才不会被天魔化身所误导。释迦牟尼佛,乃真正之大觉悟者。任何人,不管多有名,若违背佛经,偏离佛经,似是而非,皆不可靠,切勿盲从,以免浪费一生,甚或走入魔道。

学佛并非学气功,任何气功、灵动,皆非佛法。打坐、气功、开天眼、瑜伽术等,并不能究竟解脱六道轮回,只能称之为健身术之类。有天眼通,冤亲债主来报复时,也无可奈何。有些通灵人以及有神通能看三世因果的人,却身染严重之因果病。有气功大师,门徒非常多,但请他帮忙别人之因果病,却不敢,却妄语证量比释迦牟尼佛高,死后将堕入地狱。

还是老实地依照有佛经根据之法门,按部就班修行,才不会有差错。

佛心中心经,乃唐朝时所翻译,传至日本,称为:佛心经。释迦牟尼佛在说法时,提及一个问题:“我今诸众生不解我法不知我心。不到我际被魔所持。如何救得。谁有方计护得。众生谁有方计摄得此毒。”众菩萨、金刚、天主所提出来之方法,皆不能救得。佛认为只有佛心中心法门,能令诸魔生大慈故,能令诸法随应现故,能令诸佛常不离故,能令诸菩萨为眷属故,能令诸金刚施威力故,能令诸天众常拥护故,诸大药叉罗刹成助法众故,能令一切诸大鬼神生欢喜故,能令所持者等佛力故,等佛心故,等佛智故,等佛威故,能令持者心所为作无不办故,能令所有障难皆断绝故,帝释梵王常扶持故,能令一切直至菩提无退转故,世间所有事业自明了故,乃至过去未来现在,一切世界有通无通有智无智有贤无贤,尽归伏故。

佛心中心经有一段:“若有众生能持此法,即如来心,如来心藏此人守掌,当知此人即如来眼,所有瞻脉与佛齐等。当知此人如是求,手掌上安置是人故。当知是人是如来顶,如来顶上安置此人故。当知是人是如来心,如来心藏付属是人故。善男子当知是人是如来依,久远过去诸佛,依护此人广救世谛故。当知此人即是佛树,,即是佛日永劫不灭,当知此人是佛金刚山也。”此段已明白开示,修习佛心中心法门的人,乃如来心,如来眼,如来顶,如来依。“善男子当知是人是如来依,久远过去诸佛,依护此人广救世谛故。”此段已明示,修习佛心中心法门,能使用如来手印之人,久远过去诸佛,依靠护佑此人来救世,渡众生。就如手握尚方宝剑之钦差大臣一样,此所以能调动菩萨、金刚等。佛如是说,笔者早已修习佛心中心法门,在几种如来手印中,使用如来语契时,所讲出来的话,就如同如来语,当然能够召唤一切菩萨、天主、天王、一切金刚、药叉大将、阎罗王等。

若毁谤此书,将堕入地狱道。因为此书,乃引经据典,一切以佛经为根据,毁谤此书,等于否定佛经,不可不慎!此书乃三千多部佛经之精华要义所在,能够破除魔说,指引众生正确之修行方向,并且整理出一条大道,只要精进修行就能得渡。如果没有天魔及骗子,大家可以相信任何法师、居士;但在几部佛经都提及天魔化身混入佛门,以佛经来鉴定,也可肯定禅宗乃喇嘛教都已被天魔化身侵入,才会有偏离佛经之邪说、妄言,所以必须鉴定所追随之师父是否天魔化身,以免成为魔的眷属。

喇嘛教上师说,大圆满法后半部修脱噶,看到金刚链时,早已开悟,断除妄心、妄识,但楞伽经提到妄识灭时就是涅磐,也就是心经之五蕴皆空。看到什么、感觉什么却不是五蕴皆空,显然违背心经、楞伽经,连五蕴之定义都不懂,还骗人最高法门,已被魔入侵,才会违背佛经。为何号称金刚乘乃最上乘之西藏、尼泊尔那么穷?费人思量。小乘佛法之地区,泰缅乃未开发国家。大乘佛法之日本以及台湾之生活水准却比较高。

泰国小乘高僧,阿姜查,许多人崇拜他,禅定功夫非常高,但却是死于糖尿病,可见业障未除!不要执着一门。

 

第八章  泥菩萨过江

 

愿意效法菩萨之救拔众生,有此慈悲心,值得钦佩。但是如果每天只有半个钟头念佛持咒;甚至有些人每天只烧香礼佛,并未念佛持咒;不够精进,连自己之冤亲债主都未超渡,自己之业障都未消除。只发心却未精进修行,有菩萨之慈悲心,却没有菩萨之力量,就如泥菩萨过江,自身难保。此类泥菩萨,还有病苦之折、家庭的问题,有些因而道心退转。所以发心时,先衡量自己能否精进苦修。

行菩萨道之普皆回向,回向给法界众生,乃真正已到菩萨果位之真菩萨之境界。泥菩萨连一个人之业障都承担不了,回向给一个糖尿病患,或一个精神病患,或一个心脏病患(严重心律不整),等等重杀业之人,保证承受不了其冤亲债主之攻击。这个地球之人道众生已超过60亿人口,更远非泥菩萨所能承担。畜生道众生之数目,更多得无法估计。还有鬼道众生及地狱道众生之罪业那么重,泥菩萨更不能承担。难怪很多居士念此回向文,导致事业失败、家庭破裂,身体多病,太多孤魂野鬼跑来,加上自己之冤亲债主之报复,怎承担得了?

除非每天能够念佛持咒超过三个钟头,把所承担众生之业障消除,否则势必如泥菩萨过江,自身难保。

笔者多世修行,这一世发愿后,更加精进,每天念佛持咒至少六个钟头至十个钟头,这也是因而有能力帮忙别人承担其业障之故。只发心却不精进,还是有病苦、家庭问题,这可是光只做财布施却不能免除的。财布施能使人来世较富裕,但并不能超渡冤亲债主,消除业障,所以还是有病苦以及其他苦报。财布施,基督教、天主教也在做,但佛法却是基督教、天主教所没有的。只做财布施,却不修习佛法,还是有病苦及其他苦,就像泥菩萨过江,自身难保。何况财布施只是救急,要根本解脱众生之苦难,还是必须要念佛持咒修行。财布施只是外道共通法,外道也多的是人在做财布施。只做财布施,却不修习佛法,不能称之为佛教徒,也不能解脱六道轮回,也不能成为真菩萨,只能称之为人天小果之善心人士,最多也不过升天,还在六道轮回中。

不能精进修行,随便发愿,失之草率。也有人累世之重杀业,导致糖尿病,每天痛苦,既不念佛持咒,只偶尔参加法会,却也发愿要像地藏王菩萨一样,就是典型的泥菩萨。连精进修行都做不到,只妄想像菩萨一样伟大,就如白日梦。真有慈悲心,也应该精进修行,以增强自己之力量,发挥出来之效果才更大。良药苦口,但愿大家都能透过修行成为真菩萨。

譬如说,如果读者是老师,对学生讲课,学生也做了笔记,但对老师所说的,并不了解,但却把笔记念给老师听,如果您是老师不知作何感想?很多人诵经却不解其意,对释迦牟尼佛所讲的,不求甚解,但把佛之弟子之笔记,再念给佛听。未照佛经所提示之方法修行,浪费很多时间,释迦牟尼佛岂不认为这些佛弟子在敷衍?哪有老师会同意学生念笔记给老师听,但却不懂老师所讲的内容?这样的学习方式,根本通不过考试!根本就未吸收老师所传授之知识。任何人当老师,都会处罚这样的学生。

二千年来,大多数的出家人以及居士都犯了这个错误:只诵经而不解其意。所以就无法运用佛说来分辨是非。如果有抓住楞严经、法华经、楞伽经之要义,已足够明了五祖弘忍、六祖惠能之顿悟成佛以及喇嘛教之莲花生国师之即身成佛,乃不可能的,已违背佛经。只诵经而不探求经文之内涵及启示,就不能分辨是非,也不能分辨佛说及魔说。希望法师、居士能改变这种错误的学习方式。应该思索佛经之每一句、每一段之内涵,以及能够给我们什么启示。很多诵法华经之居士,笔者问他们每一品之要点何在,他们却答以法华经都在讲故事,却忽略故事能够给我们的启示。

法师之养成教育,最好在出家前十年就每天修习第一集第二章第12个法门之除三毒习气陀罗尼,以及第15个法门之乌苏吒陀罗尼,先修习此二法门,以去除贪心、嗔怒心、愚痴心、性欲,这样出家后,就不会贪图名闻、供养,也不会破戒。修到阿罗汉,习气尚未去除,所以不要小看除三毒习气陀罗尼之利益。除三毒习气陀罗尼,乃八十八佛之善寂月音王佛(或称之为:善寂月音秒尊智王佛,乃不同佛经之翻译者不同人之故。)派善名称菩萨来贡献此陀罗尼给娑婆世界之众生。已有一些大学教授念此陀罗尼回向给叛逆性强之子女,因而改变子女。夫妻常吵架,也可念此陀罗尼,回向给配偶。用在修行,又能去除贪嗔痴与习气等障碍。

精进依此书法门修习而除掉因果病、子女问题、配偶问题等,获益良多之人愈来愈多,也愈来愈精进。此书才问世三个月就已使很多人得到佛法的利益,相信日子愈久,因而能救拔更多之众生脱离苦海。增加此章,使大家不会走错路而吃苦。熟读此书,穿袈裟之天魔化身或寺庙外之骗子,就不能误导您。此书终将使天魔化身现出原形,难以再渗透佛门。

有些人只诵几部经,对经文之内涵都不懂,未解如来真实义,却老是把“般若”挂在嘴边,好像很有智慧,其实根本智慧未开。空谈般若,却未能从佛经领悟到具体之修行方法。奉劝此类人还是老实念佛持咒吧!念佛持咒日久功深,自然能开智慧。此书乃融会贯通三千多部佛经之要义,而能整理出具体之修行法门,这才是般若。佛心经(佛心中心经)有一段:“能令所持诵者等佛力故,等佛心故,等佛智故,等佛威故。”佛已明白开示,能够修习佛心中心法门者,等佛智,也就是智慧与佛相等,否则怎能融会贯通所有佛经?有幸能遇到“如来依”,得到融会贯通大藏经之结晶——“如何解脱人生的种种痛苦?”却不知珍惜,何来般若?乃没有般若,没有福报之人。

笔者对于名利,早就没兴趣。但为了纠正二千年来被天魔化身所扭曲之佛教界,指引大家一条正确道路,才把佛心经之经文提出来,佛说的,并非笔者自吹自擂。可不是一般自称法王、活佛或菩萨转世,却没有佛经可以证明他们的修行程度。毁谤佛心中心法门之修行者,就是毁谤如来依、如来心、如来眼、如来顶,可是必须堕入地狱之果报。要整顿佛教,势必有魔众比丘负隅顽抗,附和魔众比丘之居士,快点觉醒,以免堕入地狱。

以前发生韩国和尚打群架,透过电视,全世界的人都能在荧幕上看到韩国和尚之凶狠,败坏佛教的声誉。将来开始着手整顿韩国佛教时,必须先责令阎罗王提早审判这类魔众比丘,并指令苏悉地金刚、火头金刚等金刚惩罚他们,使他们之器官受损,得到慢性病之折磨,若等到因果病之报应后,尚不知悔改,死后打入畜生道或地狱道,以做为警惕。逐步使各国之佛教界都能遵循佛经,没有偏差之作风,才能维系佛法,振兴佛教。拖了二千多年,才来整顿,长期人云亦云之邪说,已深入人心,当然不容易纠正,但有十方一切如来之加持,又拥有佛心经中所提及,菩萨、金刚等求为给事之拥护,定能逐步铲除魔说,救拔众生。已讲得如此明白,引经据典,有点判断力之居士,不要再盲目追随魔众比丘,以免跟着违背佛经而堕入三恶道。魔众比丘若能真心忏悔,彻底改变作风,还有救,不要执迷不悟。寺庙外之天魔化身也快点忏悔,在审判前就改过自新,可从轻发落。纵容少数天魔化身来误导众生,使很多众生走入魔界,对众生来说,乃是残酷的,所以应该给予天魔化身一些惩罚,以免不断为害众生。为了救拔广大之众生,就不能容许天魔化身之嚣张。为了救一万个人,不得不处罚一个人。鬼魂来索命,都可以让人之心跳忽然停止,何况是还有远比鬼魂强大之力量。读者若有兴趣,可查大正新修大藏经第十九卷,就能找到佛心经。不管笔者是谁,只要引用佛经经文证明哪些祖师违背佛经,若说笔者不对,你就已经否定佛经,定当堕入地狱,若得到现世报,只能怪你自己缺乏逻辑概念!

 

第九章  佛法的总评论

 

修习佛法,必须先找对方向,否则走错路,走入魔道;或者多绕了很多圈,浪费很多时间。

怎么找对方向?必须能领悟每一部佛经之要点,而不是只诵经给佛菩萨听,把要点找出来,更重要。笔者在二十年前研读法华经,提婆达多品有一段提及龙女,年始八岁就成佛,笔者就注意到“得陀罗尼,诸佛所说甚深秘藏悉能受持。”此段已提示龙女之能成佛,乃修陀罗尼法门,念各种神咒而成就,可见持咒乃最殊胜之法门。化城喻品提到大通智胜佛十劫坐道场,佛法不现前,不得成佛道。可见只靠禅定还是不够,小乘修行者虽然以禅定为主,但毕竟乃与瑜伽术、婆罗门教、道家、武术内功之共通法,并非究竟成佛法门,要修到阿罗汉已很困难,魔障重重,容易被魔所摄。研究禅宗之历史,更发觉不少禅师修到四禅程度,虽然有神通,但并不能解脱轮回,死后到四禅天,终必再堕落,在六道轮回。法华经不把禅定视为佛法,确实有道理,因为不能解脱六道轮回,不能成佛,虽然修到某种程度,即使阿罗汉,并未修到无余涅磐,阿罗汉之有余涅磐并未除尽灵魂中之有漏种子,也未除掉累世之习气,死后虽然离开人间,到无色界开入定八万四千大劫,然后再堕落轮回,有何意义?此路线又须禁欲,断除人间之情爱,但毕竟人道众生要断除情爱,乃很困难之事,所以能接受此种修行方法的人,乃少数,推广佛法就不易推广开来,所以笔者认为不应该把小乘之法门,混在大乘佛法中推广。中国佛教,最早传进中国之法门,就是汉朝时安世高法师所传进来之小乘禅定,即使到现代,大陆以及台湾之大乘佛法却是大乘、小乘混在一起,所以还是常有法师以小乘之厌离世间,断除情爱、持戒等法门来推广佛法,此种修行方法适合出家人,但对在家人却难接受,导致佛教不能像基督教之传遍全世界。这条修行路线应该抛弃掉,一则并非佛法之精髓,文殊师利菩萨在楞严经之总评论已有明确开示,并非究竟法门;一则要渡化难渡的人,更是不可能,排斥、不接受之下,又怎能渡化广大难渡之众生?妨碍佛法之流通。首楞严三昧经(不是楞严经),认为阿罗汉是破器败根。自了汉既不行菩萨道,救拔众生,其修行方式又与凡人格格不入,只有少数人能接受此禁欲法门,何况厌离人间,只是逃避,终究还是逃避不了,并未究竟解脱,使人浪费多少劫之时间。为了使佛法能够渡化广大难渡之众生,请出家人不要再用小乘修法渡众生。只靠戒律之约束,不念佛持咒,结果少数出家人还是破戒。戒律只对道心坚强之在家人有效。泰国虽然寺庙很多,出家人禁欲,修习小乘佛法,但在家人不但未禁欲,反而纵欲。只不过是信佛、拜佛、求佛,真正禁欲苦行的人不多,色情行业闻名世界,色情行业之老板也在拜佛。严格来讲,只拜佛、求佛,却未依佛法修行的人,并非真正佛教徒。只是花很少时间,点香,拜水果贡品,求财,求平安;只是想从佛得到好处,却不修心,消除业障,消除习气,结果还是不断地在六道轮回。小乘之修法,完成不了诸佛菩萨救拔众生脱离苦海,解脱轮回之悲愿。此种修行方式乃不究竟,在家人又难以接受,结果反其道而行。

至于禅宗之顿悟成佛法门,乃自欺欺人,以小乘之自了汉心态,不继续转世人间行菩萨道,没有累积功德福报,不可能成佛,成佛是需要巨大之福报的。其禅定也是外道共通法,要修到阿罗汉已很困难,更不用说成佛了。对禅宗之修行,笔者不厌其烦地分析,因为不忍心看到大家浪费一生。一辈子修习禅定的法师及居士,请鉴定自己修到什么程度,就知道并不能究竟解脱,不要执迷不悟,白白浪费一生。学佛修行要花很多时间,并不是玩玩而已,必定要能真正解脱六道轮回,才值得。真正能利益人生,解脱六道轮回之痛苦,解脱人生的种种痛苦,以至修到菩萨果位,终能成佛之法门,只有念佛、持咒,这可是佛经中确实提到的法门。法华经之龙女成佛,乃得陀罗尼。关于释迦牟尼佛之修行经过之每一部佛经,也可知道持咒之重要,没有陀罗尼之帮助,难以成佛。释迦牟尼佛之第一世修行,就是念“集法悦舍苦陀罗尼”。观世音菩萨之很多部佛经,救苦救难乃是陀罗尼,修行经过,累世都念各种神咒。文殊师利菩萨教人修行之所有佛经,也是以念各种神咒。要修成菩萨,修成佛,就必须持咒,配合念佛得到佛菩萨指引,才能成就。要解脱六道轮回,往生净土,也是必须持咒超渡冤亲债主,消除业障,再念佛往生净土。经过笔者婆婆妈妈地分析、引经据典,读者乃有大福报之人,已经知道正确之方向。

二十年前,笔者接触佛法,讲到小乘之戒律,真叫商人无法学佛。做生意,都不招待客户吃饭,似乎不通人情,吃饭时喝几杯也不行,人际关系怎搞好?会被认为不通人情之伪君子。还好笔者之智慧、理解力、记忆力皆很强之故,自行研读很多佛经后,就不认同小乘这种不合人情之死板戒律,因而不受戒,从念佛、持咒修行。随求即得真言之威力,能使罪大恶极之人之罪业灭除,而且能往生西方极乐世界。何况喝酒只要不借酒装疯而做坏事,又不是罪恶,又不犯法,又不害人,就算是小缺点,神咒也能去除此业障,所以笔者就继续修行而不理会小乘之五戒。但对大多数商人,可能因而不敢学佛,怕破戒。

法无定法。此种小乘戒律,乃不究竟之法门,文殊师利菩萨在楞严经之总评论已开示。而且对于普渡众生,反而有碍。基督教并无佛法之博大精深,但因没有不通人情之死板戒律,反而传遍世界。小乘戒律只适合厌离世间,到深山修行,想自力解脱之自了汉。事实上小乘之修法,并不能究竟解脱六道轮回,不应该再继续推广小乘自了汉之法门,以免阻碍大乘佛法之流通。念佛持咒直接改变心,不需靠戒律。小乘之禁欲主张,徒然不能得到人间众生之认同。造成在家人并未遵循出家人之禁欲,而变成把佛当成有求必应之神,在家人之心,并未改变,社会治安还是很差,泰国跟台湾都有此现象。所以还是应该先念佛持咒,才能彻底改变此心,不用压抑。直接念佛持咒,日久功深,性爱并不会影响其心,生理现象而已,跟吃饭、喝水毫无两样,并不会因而痴迷,更不可能为爱自杀或情杀。小乘靠自力,怕意乱情迷,因而有禁欲之主张。大乘之念佛持咒,既有佛力之帮忙,又有神咒之威神力之帮忙,直接消除贪、嗔、痴、业力,性爱不会耽误其解脱。文殊师利菩萨现在家居士身,在妓女户睡觉以渡化妓女,阿罗汉认为不行,乃程度相差悬殊之故。对于已解脱轮回之圣者,其肉体之活动并未能熏习其灵魂,有漏种子已灭除,已得漏尽通。从慈悲心出发,为了渡化难渡之人,只有跟他们混在一起,才能逐渐感化他们,这种境界不是小乘自了汉所能了解的。魔王曾经要送美丽的魔女给释迦牟尼佛之出家众弟子,把他们吓得婉拒。维摩诘居士来到,却把所有魔女接收而无碍,维摩诘居士在渡化完这些魔女后,再送她们回魔宫去渡化其他天魔眷属。

可见大乘之念佛持咒法门,不但是佛法之精髓所在,并且比较适合人道众生。既没有小乘之不通人情,也没有小乘那么多束缚。而且随时随地可以修,走路时可念,在车上可念,在机场或飞机上也可念。开店的人,也可利用空档念。卖冰的,边工作边念。卖面的,边煮面边念。这样才能普渡众生。很多人必须为生活奔波,根本抽不出时间去寺庙。一年只去寺庙拜几次,并非修行。修行应该是每天持之以恒。忙的人也没有时间打坐禅定。渡化众生乃必须渡各行各业的人,并非只渡有钱有闲之官夫人或富婆。以渡化众生之方便性来评估,还是念佛持咒法门最方便。以解脱人生的痛苦之功用来讲,持戒、禅定并不能帮助人道众生解脱痛苦,只有念佛持咒法门才有此功用。以解脱六道轮回之功用,持戒、禅定、参话头、参公案都没此功用,还是只有念佛持咒法门才有此功用。也只有念佛持咒法门,能使人道众生修到菩萨果位,多世转世修行,终能修成佛果。不要再迷失在苦海中,渡船来了,聪明的人,快上船吧!

最后,但愿大家对冤亲债主有愧疚心、有补偿心、有慈悲心。对佛菩萨有感恩心。将心比心,如果我们被杀,或者胎儿被分尸之堕胎,该有多痛苦?所以对曾经杀害之人或动物,即使是前世所杀,还是血债,灵魂不灭,累世之血债,还是该了结,如果以生命来还,那可不知要还多少世,才能还清。佛菩萨之慈悲,使我们能够仰仗佛法来超渡冤亲债主,化解血债。所以应该以法布施、法供养之功德回向给冤亲债主,来补偿冤亲债主。如果朋友打破我们的古董、名贵汽车,不补偿,可能打起来,毕竟我们跟冤亲债主,都还不是菩萨,还不能舍身喂虎,不补偿冤亲债主,怎肯原谅我们。财布施,乃捐钱救济贫困、灾民等。法布施,乃助印佛经、佛学书籍跟社会大众结缘,并把各种法门介绍给自己所认识的人,帮忙佛菩萨传播佛法,普渡众生解脱六道轮回之痛苦。做人之根本,感恩图报。我们所造之杀业,并非佛菩萨所造,佛菩萨却慈悲地帮忙承担。承担别人累世那么多世之杀业,并不容易。不相信之读者可以为生病(糖尿病、心脏病、肾脏病、肝病、癌症等)之朋友念大悲咒、药师灌顶真言,祈求朋友恢复健康,自己就能感受到有股无形的力量,压过来,造成很不舒服之感觉,就知道要承担别人的业报,乃困难之事。在台北市新中街卖红豆冰的师兄,以前有因果病,念药师灌顶真言几年而消失。后来他妹妹生病,他就念药师灌顶真言,祈求妹妹恢复健康,结果忽然休克送医院急救。他妹妹的冤亲债主攻击他之故,医生看不到鬼魂,搞不清休克之原因。如果自己平常有在做救济贫困之功德,宛如观世音菩萨之助手,业障现前时,求菩萨帮忙,才合理,也较容易得到菩萨之帮忙。如果自己平常就在帮忙佛菩萨弘扬佛法,常行法布施,传播佛法给自己所认识的人,助印佛经、佛法书籍,法供养十方三世一切如来,业障现前时,自然能够得到十方一切如来之帮忙。普贤行愿:“诸供养中,法供养最!”如果平常不修行,既不做法布施,也不做财布施。业障现前时,痛苦时才求佛菩萨,要佛菩萨承担自己之罪恶,乃自私的。自然不容易得到帮忙,阎罗王也不会同意赦免。

以有人得到因果病,笔者帮忙超渡冤亲债主,消除业障之经验来说。帮忙平常有在做法布施、财布施,并肯念佛持咒之人,较为容易。但帮忙既不做布施,又不念佛持咒之人,阻力较大。所以笔者不打算再帮忙既不念佛持咒,又不布施之人。自己累世之杀业,报应现前,却推给有慈悲心的人,乃不合理的。人间之一天很短,哪有足够的时间去帮忙所有因果病之受报者。只有先帮忙有点感恩心、慈悲心之人。至于自私的人,应该承担该有之业报。

最近跟一些主修法佛经之居士讨论佛法,发觉他们竟然只诵经,对经文要义从不去思维探讨。这也是修行走错方向,以及进步较慢之原因。有福报者,得遇善知识。法华经提婆达多品,关于龙女八岁成佛,日莲宗、禅宗、天台宗等,都忽略了:“得陀罗尼”。所以都忽略了念咒语之持咒法门,乃成菩萨以及成佛所必修,因而未持咒。法华经常不轻菩萨品,提到常不轻菩萨供养如果若干诸佛,恭敬尊重赞叹,种诸善根,于后复值千万亿佛,亦于诸佛法中说是经典,功德成就,当得作佛。可见若能为众生讲解佛法之奥妙,累积法布施之功德,定能成佛。供养佛,若以水果、鲜花,远不如法供养功德第一。所以笔者就每天法布施,法供养十方三世一切如来。修法华经之居士,也忽略此要点。

法华经化城喻品,提到大通智胜佛,已明示光靠禅定成不了佛。修到五蕴皆空之甚深禅定,就是涅磐,并不是一般禅定。乃从念佛持咒入门。本书第一集第九章之超凡入圣法门,才能修到五蕴皆空。一般禅定,要修到灭尽定,已很困难,魔障重重,历史上之禅师,有不少乃修到四禅天去了,虽有神通,但离成佛还很远。历史上很多禅师被因果病折磨痛苦而死。

刚开始学佛,适合从法华经开始,经文浅显易懂,但必须抓住要义,才能找到正确方向。诵经给佛菩萨听,却不了解内涵,也是浪费时间,未解如来真实义。

有鉴于多数学佛者,没有足够时间去研究三千多部佛经,又要有多世修行所得到智慧,才能融会贯通,所以在本书详细的解说,使有些人因而能解悟。如果有不懂的地方,笔者可更加详细的解释。但毕竟未修到,难以真正了解。只要照书中法门念佛持咒,终有成就之一天。精进修持吧!笔者二十年来,财布施、法布施、无畏施等三种布施,皆尽力做,这也是福报大之原因。但愿读者在世时能够解脱人生种种痛苦,这一世就能解脱轮回,或仰仗佛力往生净土。感谢希有世尊!

助印本书,并将书中法门传给您所认识的人,乃法布施。以此法布施之功德,供养十方三世一切佛,法供养,功德第一。每次做此法布施后,请念:法供养十方三世一切如来回向陀罗尼,每次念21遍,您就是佛在人间之弘法助手,必蒙佛菩萨之庇佑。

 

法供养十方三世一切如来回向陀罗尼

 

ōng suō mō luó  suō mō luó wéi mō nǎng suō luó  mó hē zhuó

唵。娑 麽囉。娑 麽囉。微 麽曩  娑囉。 摩 訶 斫

 jiā luó pó  hōng

 迦 囉 嚩。 吽。

 

第十章  传说的真实性

 

末法时代,对于没有佛经之根据之传说,应该存疑,以避免被误导走错路。

传说神化了达摩祖师,电视为了创造高收视率,更是一出手,比机关枪还厉害。历史上,达摩却是被流支三藏所毒死,可见并没有金刚护法保护他,他尚未修到菩萨果位。称他为有修行的高僧尚可,但不应该渲染神化,导致盲目崇拜,面壁安心,就能成佛吗?三千多部佛经中找不到如此修行就可顿悟成佛之任何根据。他怎能跟佛相比?放着佛经不研究,盲目崇拜、盲目追随,使佛法因而衰微,很多殊胜法门因而被埋没。崇拜只能崇拜佛,任何人搞个人崇拜,贪心未除,哪有真修行?

传说寒山、拾得两位比丘,乃文殊师利菩萨跟普贤菩萨之化身,既未有佛经之预言,哪有等觉菩萨来人间,却未积极弘扬佛法之道理,岂不白来人间一场?把传说当成教材,乃误导众生之举,势必承担果报!

也有传说,明朝憨山大师在举办水陆大法会,有九十天未曾睡觉,这种夸大的传说,竟然也当真,这对渡化众生,有何意义?

近代也传说,谁是观世音菩萨的化身,谁又是文殊师利菩萨的化身,怎么这些化身却是身染因果病,业障都未消除,怎可能是等觉菩萨的化身,自欺欺人的大妄语,该当何罪?跟着哄抬的人,是必须承担因果的!

不应该说谁是某尊佛之化身,这完全违背佛经,在弥勒佛降生前,这个世界并未有佛出世,如果说是某尊佛之化身,这些人肯定是天魔的眷属。佛经虽然有提及会有菩萨来人间,但众生难以分辨真假之下,会给天魔化身、神棍骗子蛊惑众生之机会,为了避免众生被魔所执,即使真的菩萨来人间,也不必渲染,一切以佛经为根据,以佛经来分辨是非才对。否则造成盲目崇拜而背离佛经。西藏喇嘛教,盲目崇拜,盲目哄抬,把祖师吹捧为究竟佛,又有政治力量在运作,宗教跟政治合一,谁敢用佛经来鉴定历代上师之密续是否违背佛经?藏人何其冤枉!认真苦修,但却是盲修瞎炼,不能解脱轮回之痛苦!人性的弱点,老是把自己的师父哄抬很高,以表示自己很有眼光,选对师父,跟对师父。必须彻底破除盲目的个人崇拜,只能崇拜佛,一切以佛经为依归,才不会背离佛经。

佛经并未教人持咒回向给法界众生,这个离谱的回向文,导致佛教徒学佛后,反而身体愈差,事业、工作不顺利,家庭不安。承担一个人的业障,都很困难,怎能承担无边无际的法界众生之业障。也是传说哄抬某某法师多厉害,盲目崇拜,却不从佛经去探讨。订出这个回向文的法师,使许多信徒道心退转,其罪应当堕入地狱。美其名为慈悲,乃没有智慧的慈悲。继续教人如此回向,乃误导众生之罪业!

助念,在净土三经以及三千多部佛经中,都找不到根据。印光大师虽然是有修为的高僧,但也不应该不遵循佛经。传说印光大师乃大势至菩萨之化身,盲目哄抬,导致没人去求证他所传的助念是否有佛经之根据?净土法门,浅显易懂,只要照佛经修即可,又何必劳动菩萨来人间讲净土法门?佛经已经讲得很清楚了。若是真的菩萨来人间,应该是把佛经中被忽略的要义讲出来,把法师、居士不懂的地方讲出来,指引大家正确的修行方向、修行方法,而不是另外编出释迦牟尼佛并未如是说之画蛇添足。

对一个本身平常又不念佛的死者助念,死者本身又未具足信、愿、行,哪能不劳而获的往生净土?如果死者在世时,天天精进念佛,临终助他一臂之力,还有点道理。

帮人助念的佛教徒,有些被死者之冤亲债主所纠缠而导致长期失眠以及其他因果病。对死者的助念,对死者慈悲,但对死者累世杀过的人或动物,却是不公平的。因而产生后遗症,导致有些佛教徒在遭遇因果病时,因而道心退转。除非连带超渡死者之冤亲债主,帮人助念的人要衡量自己是否有时间帮死者之冤亲债主?没有的话,这些冤亲债主岂不成为孤魂野鬼?怨气难消,只好纠缠在助念人之家庭。

慈悲要有智慧,没有人之慈悲比得上观世音菩萨,观世音菩萨并未把所有死者都送往西方极乐世界,可见往生净土还是必须合乎佛经所开示的条件。自不量力地干预因果报应,要先衡量自己能否承受业力。

有些人把家庭之不宁静,归因于坟墓风水,归因于祖先,想想看,自己之父母、祖父母怎可能伤害子孙?其实乃父母或祖父母在他们本身之冤亲债主找上来报复时,因而生病过世,亲人死后,他们的冤魂纠缠子孙之故,根本之道,还是必须念:一切如来心秘密全身舍利箧印陀罗尼,回向给过世之亲人以及他的冤亲债主,这样才是公平圆满。

总之,刻意哄抬自己的师父,神化自己的师父,这是大妄语的罪业。任何法师、居士不管修为有多高,都不应该崇拜,不应该膜拜其画像,只能拜菩萨,才可避免末法时代,天魔化身蛊惑众生。笔者曾经救过的人,要求笔者之照片,打算放大,挂在家里,对此笔者绝不同意。不可拍照,不可上电视、报纸,不可搞个人崇拜,这是必须遵守的座右铭。

西藏喇嘛教之上师说:“这个空性的心,同时也能觉知及认知,它与生俱有意识,并能觉识任何存在的事物。”已违背佛经所开示之空性心离见闻觉知,这些误导众生的附佛外道上师,把妄想识(妄心)当成空性的心,缺乏实修实证,对佛经也欠缺研究,口耳相传,依人不依法,只要一代被天魔化身所渗透,就会造成表面上在讲佛法,暗地里却扭曲佛法,破坏佛法。西藏人应该觉醒,必须有一番宗教改革,才能救拔藏人。先清理大乘佛教之门户,导引小乘转修大乘佛法,以后再来改革喇嘛教。

至于电视广告大,报纸广告大,杂志广告大,自吹自擂,乃天魔化身之行径。贪名表示没有真正修行。若找人哄抬,搞个人崇拜,就有可能是天魔化身,可用:不动明王降魔咒来鉴定,以免跟错而走入魔界。

有些修习西藏喇嘛教超过二十年之居士,却被台湾之符法所害,无法破除,前来求助于笔者,被渲染世神通广大之藏密,竟然敌不过符法,应该反省检讨。

放着佛经不研究,却把传说中的故事来当教材,乃误导众生之罪业。禅宗公案,妄想者之间之对话,若用佛经来鉴定,并没有一位禅师究竟解脱。知名度高,并不就是有实修实证,讲得似乎有道理,但却经不起佛经之鉴定。

不为信徒讲解佛经,却浪费时间在讲传说,讲禅宗公案,讲六祖坛经,误导众生,现世就会被不动明王、金刚手菩萨,一切金刚所惩罚,身受因果病之折磨,不可不慎!

释迦牟尼佛之三千多部佛经,已够穷毕生之精力去研读,又何必浪费时间在有名的凡人之对话。不管多有名,只要业障未除尽,因果病缠身,还被冤魂所纠缠,毕竟还是凡人,虚名并不能解脱今生的痛苦,也不能解脱轮回的痛苦。自己都解脱不了,如何教人解脱?

要崇拜,就崇拜佛以及四大菩萨,在家里只能膜拜佛菩萨之画像,不应该膜拜任何法师、老师、居士之画像,更不应该膜拜自称法王、活佛、佛菩萨化身之天魔化身之画像。刻意透过新闻媒体之记者哄抬,乃天魔化身、骗子之行径。帮忙哄抬,搞个人崇拜的记者,是必须承担因果报应,不可不慎!

想想看,只有凡人才会贪名,虚荣心强。观世音菩萨、文殊师利菩萨,早就成佛,却甘愿贬低自己,尊贵的佛不当,反现菩萨身,来帮忙释迦牟尼佛、阿弥陀佛渡化众生。此二尊古佛比释迦牟尼佛早成佛,文殊师利菩萨在过去,甚至当过释迦牟尼佛之老师,现在却还对佛行半跪礼,以凡人的观念,这是何等委屈自己?此等胸怀度量,即使来人间渡化众生,还会贪名吗?还需要搞个人崇拜吗?可见以广告文宣来提高知名度,搞个人崇拜的人,凡心未除,怎可能是等觉菩萨之化身?盲目哄抬、盲目崇拜、盲目追随,将被误导而偏离佛经。魔也有凡人所没有之超能力、神通,以此蛊惑众生,所以应该以佛经来鉴定分辨,而不是以超能力、神通来衡量修行程度。

闾丘胤太守,并未精研佛法,根本不懂得鉴定修行程度的方法。他错把丰干禅师当成阿弥陀佛之化身,已违背佛经。历代禅师,甚至台湾之法师,还把此太守之著作当成教材,误导众生。

至于西藏喇嘛教之法王、活佛、仁波切,更是偏离佛经,宗喀巴并非文殊师利菩萨之化身。以大藏经来鉴定莲花生、宗喀巴……,并未究竟。混杂太多婆罗门教之法门,并非纯净之佛教。附佛外道使很多人误以为在学佛。

奉劝所有佛教徒,多读佛经,不要把传说当真,一切以佛经为依归,以佛经来鉴定是非,才不会盲修瞎炼,浪费一辈子。笔者也不想出名,也不想创立宗派,没有必要排斥任何门派,只是把合乎佛经,或者没佛经根据,甚或偏离佛经之法门、邪说提出来,只为了维系佛法,振兴佛教。

西藏喇嘛教,早已偏离佛经,盲目崇拜祖师、上师,依人而不依法,依上师语及密续语,不探究祖师所著密续是否违背佛经,早已被天魔化身侵入。难怪其所谓成就者之面目并不庄严。观察其信徒,大多业障未消,因果病缠身,导致西藏地区、尼伯尔等地之现状。正确的佛法,应该愈修行愈好。照本书法门精进修行的人,大多数在短短四个月,气色明显变好,亲友都觉得不可思议。堕胎所导致之腰酸背痛,快者二个月,慢者半年就消失。前世杀人,鬼魂报复所导致之全身酸痛,在配合法布施以及笔者之帮忙,四个月至半年就不痛的人不少,甚至也有三个月内就不痛的,此种因果病,医生检查不出原因,医药无效。

西藏喇嘛教已严重走偏,即身成佛乃不可能的,即使认真修,也达不到菩萨果位。等觉菩萨所在之地,自有金刚护法守护,岂会逃离而流亡海外?有正确的佛法,应当能够增长智慧,就像瑞士人虽多高山,也能凭借智慧,发展精密工业而享有高水准的生活。西藏、尼伯尔却是那么贫困,应当思考这些问题。希望他们内部能够出现改革者,彻底排除没有佛法根据之口耳相传,回归佛经,才能挽救藏人之命运。愈修命运愈不好,应该反省一下。

修习本书之大藏经精华,九成九的人愈修愈好。百分之一的人未照着做,不如法。

二十年来,有时会碰到没有宗教信仰的人,他们提出此疑问:“为何佛教地区,西藏、尼泊尔、斯里兰卡、缅甸、泰国、高棉等地都很贫穷,如此怎能使人信服?”如果是执着的佛教徒,可能会说这些人毁谤。笔者却认为他们所陈述的,乃确实如此,不能怪他们,应该检讨。应该从三千多部佛经中找寻答案。

经过研读大藏经,以及修习各种法门,已找出答案。西藏、尼泊尔之所谓西藏密宗,其实乃“附佛外道”,跟所有附佛外道一样拜观世音菩萨,但千年来依人不依法,不讲解佛经,都以上师所说的为修行依据,混杂婆罗门教,崇尚个人崇拜,谁是观世音菩萨之化身,谁又是文殊师利菩萨,偏离佛经,甚至违背大藏经,一般法师只执着于几部佛经,就没办法分辨。藏人又不反省检讨,为何那么认真修行,却愈修愈惨,不去探讨,就不会改革。喇嘛教地区不能称之为佛教地区。婆罗门教之印度也很穷。喇嘛教之蒙古,也非常贫困。

释迦牟尼佛来人间,也是投胎母体而出生,西藏人却说,莲花生乃在莲花中化生,这个地球并非西方极乐世界,地球的莲花怎么化生人体,这也只有落后到极点的西藏地区人民会相信此神话。日本人、台湾人若相信此神话,乃盲目迷信的人。

莲花生大师应化史略,有一段“尔时面达至大师前恭敬礼拜,赞美大师三十二大人相,八十种随形好。一一称叹毕,大师告曰:‘所云佛者即是自心,不加对治则散乱,不明自性则驰求;外境苦恼现前即功德成就而不自知。不取不舍,如草生芽;勿助勿忘,自渐成长。’”哄抬自己,好像佛一样,又没有佛经预言有莲花生大师这号人物乃菩萨转世,他所说的,经不起心经、楞伽经之鉴定。尚未解脱。

又有一段:“任何念起,知而勿随,心不贪欲;善恶念起,不加修整,惟常觉照。若见光影美恶好丑,不加惊喜,唯澄心谛观。此基不立,则所修难成。佛心自心本自如如,我见解脱,一心不乱,既谓成佛。”乃误导众生,一心不乱,离成佛还很远。尚有意识,五蕴未空。每一代都有等觉菩萨之化身,大妄语之恶业,西藏人民怎能不受恶报?所以如果有人说,佛教地区怎么会贫困如斯?抱歉,西藏、尼泊尔并非佛教地区,乃附佛外道之地区。

至于小乘佛教之地区,比西藏、尼泊尔之生活水准较高,但还不富裕。泰国高僧之禅定功夫高深,但还要受因果病之折磨,可见只修禅定,并不能超渡冤亲债主、消除业障,人民之业障重,当然国家之进步之阻力重重。

日本、台湾有大乘佛教,所以生活水准在亚洲乃最高地区。本书把被埋没二千年之许多殊胜法门挖掘起来,经过实验十年所得到之心得,与大家分享。帮很多人解脱痛苦,消除业障,使在家居士之程度逐渐提高,自然使出家人必须深入经藏,才能服人,佛法自然逐渐兴盛。愈来愈多人之业障消除,人生将逐渐顺利,国家就会愈来愈好。

本书出版半年后,陆续有法师来拜访笔者,并修习本书之大藏经精华,相信佛教将日渐兴盛,台湾人民之业障日渐轻微,人民自然愈来愈幸福,台湾自然愈来愈富裕。透过念佛持咒修行,消除业障,增长福德、智慧。当人民之智慧愈来愈高,台湾之水准自然也跟着愈来愈高。

维摩诘所说经,提及直心即道场,无虚假故。学佛不要变成虚伪、乡愿,不敢说实话,这就是走偏了。事实却不敢说,乃虚伪。为了破除依人不依法,导致背离佛经之个人崇拜,笔者提及许多有名的法师,确实他们并未成佛,当然比不上佛,以唤醒佛弟子只能崇拜佛,不应该盲目崇拜任何法师,必须以佛经为根据,才不会被天魔化身所渗透,所误导。所有法师应该分辨其师父所说的,是否引经据典。所有居士也应该观察其师父所说的,有否佛经作根据,这样严谨的态度,才能确保不偏离佛经,才不会盲修瞎炼。末法时代,谨慎为要!

有些人强调梵文发音,梵文早已不使用,怎能确认几位学者之梵文跟二千年前之梵文一样发音?末法时代,为了避免天魔化身用其所谓梵文来破坏各种陀罗尼,笔者请求十方一切如来同意加以统一,全部根据字典之发音,才能确保每一代都根据佛经,根据字典,才不会乱糟糟。也有人说,唐朝时之语言发音跟台语发音最近,也没有中文教授能够证明此说法。佛自然有能力能够使人照着国语发音,而能产生不可思议之力量。此所以修习本书的人,绝大多数赞叹佛法之力量。只有极少数人之定业难转,自己本身不忏悔,或者不能念佛持咒,或者所作法布施之功德太小,不够分配给数目惊人之冤魂,当然超渡不了所有冤魂。重杀业之因果病,自己不忏悔,自己不念佛持咒,却由家属代念,此罪业自然难消,冤魂也不会原谅。累世累积杀生数目,超过百万只动物之冤魂,助印几十本之法布施之功德,怎够弥补、分配给这么多冤魂?不尊重生命,怎能指望被害者会原谅您?

脑瘤病患,前世杀了至少一个人,在晚上帮脑瘤病患念佛持咒,将被其冤魂纠缠,慈悲要圆满,要衡量自己之功力够不够,否则帮忙念佛持咒,惹火了冤魂,将会长期被纠缠、修理,痛苦难当。直系血亲可以帮忙念佛持咒,但效果不大,很难得到来报仇之冤魂的谅解,除非家属能够作大功德回向给冤魂,也可说是定业难转,一般人没有能力作法布施之大功德,或舍不得作功德,所以很难奏效。

疾病乃杀业的因果报应,本来是一命还一命,除非来报仇的冤魂愿意原谅您,所以必须尽力取得冤魂的谅解。功德之种类很多,财布施之功德,诵经之功德,供养僧之功德,以水果供养佛之功德,都抵不过杀业。这么深的仇恨,哪有那么容易摆平?只有以最大的功德,法供养十方三世一切如来之功德,才能给予被害者实际的利益,使冤魂早日脱离鬼道之痛苦。只有冤魂脱离鬼道,前往投胎重新作人,才不会继续纠缠、报复。如果冤魂脱离不了鬼道,在鬼道受苦之怨气,当然报复在过去世曾经伤害它的性命的仇家身上,您就只有继续承受报复之痛苦,此乃因果报应,不该怨天尤人。要先有传播佛法之法布施,才能以法布施之功德,法供养十方三世一切如来。

三千多部佛经找不到立冤亲债主牌位或婴灵莲位的根据,立牌位并非佛法,难怪没效果,乃传统习俗混进道场,已经偏离佛经。误导众生偏离佛经乃下地狱的重罪,赶快悬崖勒马!

五祖弘忍只读一部佛经,此所以竟然不知道他所说的竟然违背其他佛经。五祖弘忍谓:“但持金刚经一卷,即得见性,直了成佛。”根据佛经,只有成佛后才能见性,事实上历史上或者现在,并没有任何法师、居士诵金刚经而成佛,既未成佛,怎能见性,违背佛经的大妄语,误导一千多年来很多有心修行的法师、居士浪费一生,并因而不研读其他佛经,埋没三千部佛经的重大罪业,当然在死后堕入地狱。笔者好心提醒大家别跟着堕入地狱,却有些人不深入经藏去探讨,还说笔者毁谤祖师,连一点智慧都没有!违背佛经就已不配当僧宝,乃罪犯。

 

第十一章  尚未究竟的明心见性

 

在三千多部佛经中,找不到任何一部佛经提及:明心见性。释迦牟尼佛从未如此说。此说乃中国禅师所说,中国大陆之元音老人,未到解脱境界,竟然出版心经抉隐、佛法修证心要、略论明心见性等书,除了误导大陆之佛教徒,更传至美国,误导了美国之华人。精进修行一辈子,但却未能修到观世音菩萨的耳根圆通法门,依循历史上所有禅师之共同错误,参话头、参公案,未从大藏经探索,导致错误,还差一截!尚未究竟解脱,但已颇有修行。

从元音老人所说:“我人于不思善、不思恶,前念已断,后念未起时,虽空寂无念,而非如木石,蓦然回首,荐取此了了灵知即本来面目;既无有乱,亦无有定,随缘应用,毫无粘滞,即为明心见性。”了了灵知心,乃妄心,也就是妄想识,第七识尚未灭除。元音老人认为亲证本来面目,亦谓之见性。他说:“所谓见性,并不是用眼睛去看什么东西,而是心地法眼,亲切深彻的体会与神领。”这种开悟乃错误。当人还能体会与神领时,乃五蕴未空,妄想识未灭,并未究竟涅磐。

三千多部佛经也找不到所谓开悟之说,中国禅宗所修之参话头、参公案,并非佛法,释迦牟尼佛从未教人如此修,中国禅宗早已离经叛道,悟错了,跟西藏喇嘛教一样悟错了,却大妄语:“顿悟成佛、即身成佛”,已被魔所执。真正的密宗,乃唐朝时的密宗,有佛经之根据。天魔化身以顿悟成佛、即身成佛等速成论调蛊惑贪图快之众生,导致唐朝密宗之殊胜法门,没人修,可怜众生却修的乃是外道之法门。

历代禅师中,以憨山大师较不执着,较有智慧,憨山大师还是密持神咒,仰仗楞严咒以渡过难关。憨山大师曰:“念佛不得力者,可以持明,仗佛心印之力,可收事半功倍之效。”希望专政净土法门之出家人以及居士,也能像憨山大师一样不执着,不要忽略各种神咒!

元音老人提到心中心法,跟佛心经(佛心中心经)所说的,出入颇大,佛心中心法门之如来手印,没有佛之许可,任何菩萨都不可使用如来手印。佛心中心法门,必须得到佛的认可并传授如来手印才能修,并非任何人都能修之特殊法门。

西藏喇嘛教之时轮金刚法门、无上瑜伽部,没有佛经根据,盲修瞎炼。吹嘘得那么殊胜,人民却未因此而得益,同样的现象也出现在尼泊尔和蒙古。真正的佛法应该可消除业障,怎可能愈修愈苦?西藏喇嘛教有始以来没有一位真正解脱者,没有佛经根据之修行方法,怎能称之为佛法?既非佛法,当然修不到究竟解脱。言必称佛菩萨,所传的咒语,却找不到佛经根据,有宿命通并非究竟解脱,太多有宿命通的人深受因果病之折磨而无可奈何,只强调神通,却不能解脱痛苦,又有何用?

冈波巴自命月光童子,也是大妄语!从冈波巴大师全集选译可看出,他并未修到究竟解脱。释迦牟尼佛住世时,并未身兼国王,完全以实修实证使人信服。达赖却是政教合一,出家人又是政治领袖,又不是民主体制,即使没有修行,也能运用政治权力来神化自己,人民也不敢质疑。台湾乃民主体制,人民都能批评领导人,监督领导人之言行。虽然有些出家人参与政治,违背释迦牟尼佛之教诲,但所有在家居士都能够用佛经来鉴定出家人之言行,这样才不会被误导,还是台湾好。

真正的外道对于有心学佛的人,还容易分辨。可怕的是偏离佛经,却挂着佛教招牌的禅宗。更可怕的是标榜最上乘法门之金刚乘,佛经从未提及有金刚乘,挂着佛教招牌,宛如佛教之密宗,但实际所修的却有很多没有佛经根据,害了很多有心学佛的人,浪费一辈子,所学到的却是外道法门,有点智慧的人,快点回归佛经,研究佛经才是正途。

真正的本师乃是释迦牟尼佛,喇嘛教的法王、上师,连阿罗汉都不到,怎能跟佛比?放着佛经不研究,不跟佛学,却跟一些有点感应力却不能解脱的凡人师父学,乃愚痴!二十年前笔者也像大家一样被喇嘛教之即身成佛所诱惑,修习喇嘛教之咒语也很精进,但笔者却自行研究大藏经,发觉喇嘛教之咒语竟然大多数从三千多部佛经中找不到出处,因而放弃不再念喇嘛教之咒语,转而修习大藏经中有记载之咒语。还好笔者很精进研读大藏经,才能明辨是非,远离附佛外道的西藏密宗。就像笔者在中学时研究一贯道,后来弃之,绝不盲目崇拜,绝不盲修瞎炼。要学功夫,就要找最强的师父,才不浪费时间去学些花拳绣腿,成功或失败在于选择。人生又未尝不是在于选择正确与否,选对行业,选对配偶,选对合伙人,选对干部,选对客户,选对供应商。选对了,就成功,幸福快乐。糊里糊涂不选择,人生就悲哀。

笔者希望喇嘛教之上师们能够彻底改革,才能转变藏人之命运。大妄语是会堕入地狱,神通敌不过业力。不要误人误已,最好鉴定历代上师所说是否违背佛经。如果不能改革,请勿挂羊头卖狗肉,请勿挂佛教的招牌,还是挂喇嘛教的招牌才合乎事实,不要乱传,藏人已经够贫困了,不要继续造恶业,使子子孙孙一直承受恶报之痛苦。护法系统不能长期忍受这种挂佛教招牌,所传的却违背佛经,很多咒语也没有佛经之根据。五年后若尚不改革,将责令阎罗王审判所有误导众生的上师,由不动明王的部属负起惩罚的责任。

禅宗的开悟、明心见性,并未究竟解脱,第七识未灭除时,还是五蕴未空,请勿误人误已。小乘禅定虽然能够使人心宁平静,但却不能超渡冤亲债主,还是深受因果病之折磨,所以只执着在一个法门是不够的。小乘禅定,以缅甸人较精进,从小就修习的人很多,此所以平均来说,全世界最柔和的民族,乃缅甸人,虽然收入很低,但却能安贫乐道,知足常乐。也可以说全世界最没有脾气的民族乃缅甸人。虽然衣服粗糙,皮肤黑,但却有内在美。缅甸之治安可以说是全世界数一数二,员工之服从性全世界第一,将来势必得到外商之大量涌入投资外销加工。在缅甸,外商可以放心。在缅甸没有餐厅坑人,只要对缅甸人多照顾一点,他们就会感恩图报。这也是小乘佛法真正深入人心,而且身体力行的佛教国家。政治民主化后,才是投资的时机。

笔者将把大乘佛法传入缅甸以补小乘佛法不足之处,使缅甸人能够超渡冤亲债主、消除业障、增长福德智慧,使他们在二十一世纪能够逐渐提升生活水准,得到大乘佛法的帮助。小乘佛法乃美中不足,此所以在大乘佛经,都有导引小乘修行者进入大乘佛法之启示。还执着在小乘佛法之出家人以及居士,应该详加研读:维摩诘所说经。如果说小乘经典才是释迦牟尼佛所传,却质疑大乘经典,持此论调之法师或居士已经犯了重大罪业,最好发露忏悔,并且诵持随求即得真言,以免堕入地狱道。大乘佛法确实比小乘佛法殊胜。

不要再高谈开悟、明心见性,却连业障都未消除,出家修行一辈子,却是因果病缠身,很多出家人都找脊髓矫正师舒解痛苦,应该思考一下,到底什么地方出差错,是否走错路了?迷途知返,不要碍于面子,走错路还嘴硬,跟自己过不去。误导众生跟着走错路,愈学身体愈差,愈痛苦,势必堕入畜生道。不要再贪图虚名,不要执着于一个法门而埋没三千多部佛经,不要执着于宗派门户之见,不分宗派,深入经藏,才能振兴佛教。

开悟之邪说,在末法时代,常被天魔化身运用来愚弄众生,只有天魔化身才会吹牛即刻开悟,一世成佛。想想看,释迦牟尼佛降生人间,还必须经过多年之修行,才能找回来本来面目。吹牛即刻开悟的人,不是天魔,就是骗子,岂有比释迦牟尼佛厉害的道理!为了避免被愚弄,可用不动明王降魔咒来鉴定,或者请此天魔帮糖尿病患修法治疗,就能使此天魔露出马脚。不要听信其同伙之哄抬。

在三千多部佛经中,也找不到有所谓莲花童子,虚构出一般人无从判断真假之故事,连被愚弄都不知道,岂不冤枉?读遍大藏经,在三千多部佛经中,也没有七世可成佛之时轮金刚法门,既然如此殊胜,何必逃离西藏?何以西藏人、尼泊尔人、蒙古人如此贫困?财神法也不曾灵验,不要盲目崇拜。贪心未消的人,才会在电视、报纸、海报广告吹嘘自己,可见贪嗔痴三毒未消除,哪来修行?法会搞得场面大,好像竞选总统时,政党之造势活动。岂有修行人还跟政客一样作风?还跟艺人一样搞知名度?政客、艺人乃凡人,凡人当然还有点贪心、野心,追求名利,无可厚非。但岂有佛菩萨还在追求名利?无上师只有佛才够格如此称呼,自称无上师者,终将堕入地狱道,在阎罗王面前下跪,接受审判。自称活佛乃大妄语,也将堕入地狱道。因果报应不爽,切勿以身试法!

第三集将引用佛经证明:顿悟、见性公然违背佛经。只有佛的境界才能见到佛性,连十地菩萨以下都见不到佛性,阿罗汉更见不到。禅宗祖师只是有点禅定功夫,连阿罗汉都不到,却妄语见性,佛经读的太少,误已因而堕入地狱。深入经藏才能发现历史上的错误!笔者提醒走错路的出家人趁早回头以免跟随祖师堕入地狱。违背佛经、误导众生乃重大罪业,请勿执迷不悟,知错能改,善莫大焉!笔者不忍见到这么多法师、上师在地狱受苦,只因盲目崇拜祖师却不知道祖师违背佛经,实在很冤枉,还是深入经藏。依法不依人,以佛经为灯塔指引大家正确的修行方向,才不会误入歧途。

每一次把书中法门传给别人,就是法布施。法供养十方三世一切如来回向陀罗尼,使一切诸佛悉摄受您的供养。由此力故,五无间等极重罪业,皆得消灭,一切烦恼皆得轻微。于夜梦中见佛菩萨为说妙法,无诸恶梦。于诸总持皆得成就。执金刚菩萨护念摄受。随愿往生诸佛净土。

对于很忙的人,抽不出时间精进修行,助印以及介绍书中法门给认识的人,法供养十方三世一切如来,也能往生西方极乐世界,或者东方妙喜世界,或净琉璃世界。法供养能救拔没时间精进修行之很多男人,也能解脱六道轮回。夫妻终能在净土再会合。

赞叹希有世尊!


转载请注明:佛法改命网_专业研究佛法改变命运改造命运方法网站|佛法改命方法网站 » 如何解脱人生的种种痛苦(第二集)

喜欢 ()or分享
国产自拍www.ypzxy.com
韩国理论电影www.sf-show.com
草莓视频直播appwww.wjydyy.com
丝瓜app下载www.hoerh.com
含羞草appwww.spoker1.com
丝瓜app下载www.gxhanq.com
黄瓜app直播www.lycook.com
草莓视频直播appwww.021htajls.com
黄瓜app直播www.pyhtls.com
500导航www.jdxxzg.com
500导航www.ihshd.com